Община Панагюрище открива процедура за провеждане на публичен подбор за избор на управител на „Пазари и паркинги“ ЕООД – Панагюрище

На основание Решение № 248 на Общински съвет – Панагюрище, прието на заседание от 24.11.2016 г. и чл.32-39 от Наредбата за реда за учредяване на общински търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
открива процедура за провеждане на публичен подбор за избор на управител на „Пазари и паркинги” ЕООД – Панагюрище:

  1. Кандидатите следва да притежават:

– висше образование;
– да не са осъждани за престъпление от общ характер на лишаване от свобода, освен ако не са реабилитирани;
– да не са лишени по съответния ред от правото да упражняват търговска дейност.

  1. Необходимите документи са:

2.1.Заявление
2.2.Автобиография
2.3.Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование
2.4.Документ за трудов стаж
2.5.Свидетелство за съдимост – оригинал
2.6.Декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява търговска дейност
2.7.Декларация за запознаване с пречките по чл.26 от Наредбата за реда за учредяване на общински търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества
2.8.Бизнес-програма за развитие и управление на дружеството за 3-годишен период. /Представя се в 20-дневен срок от датата на уведомлението за допуснатите до втори етап кандидати./
3.Кандидатите трябва да представят необходимите документи по т.2.1. – 2.7. в  деловодството на Център за административно обслужване /партер/ при Общинска администрация в 14-дневен срок от обявяване  на публичния подбор в средствата за масова информация. Документите следва да се представят в  запечатан плик, върху който се изписва името на кандидата, телефон за връзка и дружеството, за което той кандидатства.

  1. Публичният подбор ще се проведе на три етапа:

4.1.Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;
4.2.Представяне от кандидатите на бизнес-програма на търговското дружество за целия срок на договора за управление, изготвена в съответствие  с бизнес-задачата и стратегията за развитие на дружеството;
4.3.Интервю с кандидатите.
За справки: тел. 0357/60058.

Oborishte.bg

 

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn