Община Панагюрище разработи нов стратегически документ, свързан с интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение

План за действие на Община Панагюрище в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация, за периода 2018-2020 година, бе приет от местния парламент на последното му редовно заседание. Планът бе представен от заместник-кмета „Хуманитарни дейности“ на Община Панагюрище Галина Матанова.

„Необходимо е дългосрочно планиране на действията на местната власт, която да съчетава държавната политика,  международните и национални програми, ресурсите на общината и ангажирането на гражданското общество за интегрирането на българските граждани от ромски произход и на гражданите в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация, подчерта зам.-кметът Матанова и допълни: „Ние нямаме амбицията да дадем готови решения на всички възможни проблеми, с които се сблъскват уязвимите групи. С Плана се опитваме да дефинираме и изведем на преден план онези проблеми, към които обществото е особено чувствително и чието разрешаване е от съществено значение за превръщане на общината ни в място, което реализира на практика активна интеграция и подкрепа на нуждаещите се. На основата на идентифицираните проблеми, в Плана сме разработили конкретни мерки и съответното ресурсно и нормативно осигуряване.”

Мерките, заложени в Плана осигуряват системен интегриран подход за местно развитие и намаляване на бедността чрез осигуряване на уязвимите групи на равен достъп до образование, култура, трудова заетост и здравеопазване от една страна, и от друга – укрепване на възможностите и задълбочаване на отговорностите на съответните институции. „С тях поощряваме всеобщото и действителното зачитане на правата и свободите на човека, основавайки се на принципите за равноправие и уважение на човешкото достойнство и ценността на човешката личност. Целим да подпомогнат социалния напредък чрез пълноценна реализация и грижа за хората от рисковите групи и постигането на по–висок жизнен стандарт“, акцентира още заместник-кметът Галина Матанова.

В Плана е представен и анализ на ситуацията в община Панагюрище, в приоритетните области на интеграционната политика: образование, здравеопазване, жилищни условия, заетост, недискриминация и равни възможности, култура и медии, за периода 2015 – 2017 година, в резултат на предоставени данни от участвалите в процеса заинтересовани страни – дирекция „Социално подпомагане“, дирекция „Бюро по труда“, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви, социалните услуги, образователните услуги, културните институции и други структури на местната власт, като са отчетени постигнатите успехи, работещите добри практики и механизми, както и дефицитите, но и възможностите за напредък на интеграционните политики на територията на община Панагюрище.

Планът бе приет от общинските съветници с пълно единодушие и изразена положителна оценка за новия стратегически документ от председателя на постоянната комисия по здравеопазване, социална и етническа политика.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn