Община Панагюрище разработи проектно предложение за включване в Регионалната програма за заетост и обучение

Община Панагюрище със съдействието на Дирекция „Бюро по труда”- Панагюрище, разработи проектно предложение за включване в Регионална програма за заетост и обучение на област Пазарджик за 2016 година, съобщиха от местната администрация.
Основна цел на проектното предложение: Осигуряване на достъп до работни места на безработни лица от неравнопоставените групи на пазара на труда.

Специфични цели:
– Осигуряване на заетост до 6 месеца на безработни лица.
– Изпълнение на Европейската гаранция за младежта.
– Разкриване на работни места в дейности от общополезен интерес.
– Преход от пасивен към активен подход при работа с най-уязвимите групи безработни лица.
– Подобряване на условията на живот и жизнената среда на населението.
– Решаване на проблеми от техническата и социална инфраструктура в региона чрез наемане на безработни лица.

Целеви групи:
– безработни младежи до 29 години;
– безработни лица над 50-годишна възраст;
– хора с увреждания.
Проектното предложение предвижда 8 работни места за ремонтно-възстановителни дейности на улична пътна мрежа за периода от 15.10.2016 година до 31.03.2017 година.
Наетите лица ще работят по утвърден график и разпределение в съответствие с природо-климатичните условия на няколко обекта в община Панагюрище.
В проектното предложение са предвидени средства от държавния бюджет в размер на 17 350,96 лева и средства, осигурени от общинския бюджет в размер на 4 734,00 лева.
Оценката на подадените проектни предложения ще се извърши по методика, одобрена от Комисията по заетостта към Областна администрация Пазарджик.
След разглеждане и оценка на проектните предложения за включване в Регионална програма за заетост и обучение на област Пазарджик за 2016 година, същата ще бъде изпратена от Председателя на Комисията по заетостта до Министъра на труда и социалната политика за утвърждаване.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn