Община Панагюрище стартира прием на документи по проект „С грижа за независим и достоен живот”

Във връзка с реализацията на Проект „С грижа за независим и достоен живот” по Договор № BG05M9OP001-2.002-0246-0001-С01, процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001 – 2.046 МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово – Повишаване на досъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от
общ интерес“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014- 2020 г., от 13.01.2020 г. стартира приема на документи от кандидати за потребители на социални услуги в домашна среда и лични асистенти.

Необходими документи за лица, желаещи да ползват услугата „Личен асистент”:
1. Заявление по образец;
2. Документ за самоличност (за справка);
3. Документ за самоличност на законния представител –настойник, попечител (за справка);
4. Удостоверение за настойничество/попечителство (копие);
5. ЕР на ТЕЛК/НЕЛК (копие), протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза, или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие);
Кандидати за ползване на услугата „Личен асистент” могат да бъдат:
 Лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
 Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;
 Самотноживеещи тежко болни лица;

За длъжността „Личен асистент“ по проекта могат да кандидатстват мотивирани лица в трудоспособна възраст, отговарящи на следните изисквания:
 безработни лица;
 трудово заети лица – наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
 неактивни лица – студенти или придобили право на пенсия за ранно пенсиониране в трудоспособна възраст, които могат да извършват допълнителен почасов труд;

Необходими документи за лични асистенти:
1. Заявление по образец;
2. Документ за самоличност (за справка);
3. Автобиография;
4. Документи за придобита образователна степен – минимум завършен 6 клас;
5. Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
6. Служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);
7. Пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);
8. Копие от удостоверение за преминато обучение по операция
„Алтернативи“ и „Нови алтернативи“ по ОП“РЧР“.

Приемът на изискваните документи от кандидатите ще се извърши в периода от 13.01.2020 г. до 27.01.2020 г. включително, на адрес: гр. Панагюрище, ул. „Граф Игнатиев“ № 1 /сградата на бившето училище/ от 09,00 до 17,30 часа.
Заявления за кандидатстване можете да получите на място, както и в Община Панагюрище, на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“ № 13.
За справка и информация тел. 0885885431 – Петя Терзийска, Ръководител Проект.

 

 

Oborishte.bg

 

 

 

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn