Община Панагюрище стартира прием на документи от кандидати за заемане на длъжност „Личен асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

Община Панагюрище в качеството си на доставчик на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че от 19.05.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за заемане на длъжност „Личен асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”.

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Личен асистент“.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги, са следните целеви групи:

  • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
  • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Лицата желаещи да бъдат назначени на длъжност „Личен асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”, по реда на Закона за социалните услуги, е необходимо да подадат следните документи:

1.      Заявление – декларация (file icon doc по образец):

2.      Документ за самоличност (file icon doc за справка);

3.      Автобиография;

4.      Копие на документ за придобито образование минимум завършен шести клас.

5.    Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, не е лишено по съответния ред от правото да заема определена позиция и не са му налагани мерки като извършител по Закона за защита от домашното насилие (по образец);

6.    Други документи по преценка на кандидата – документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент и/или копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионален опит (при наличие на такива).

С одобрените кандидати за заемане на длъжността „Личен асистент“ ще бъдат сключени трудови договори до 8 часов работен ден, като един „Личен асистент“ ще предоставя подкрепа на минимум 2-ма потребители.

Документи от кандидатите за заемане на длъжност „Личен асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават от 19.05.2021 г. в Центъра за обществена подкрепа „Зора“, находящ се на ул. „Кръстьо Гешанов“ № 5, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа.

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Панагюрище, на адрес: www.panagyurishte.bg.

За допълнителна информация – тел.0878 879 644 – социален работник в ЦОП „Зора“.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn