Община Панагюрище стартира проект „Център за работа с деца на улицата – реконструкция и преустройство на сгради“

Днес, 5 юли, в сградата на Община Панагюрище се проведе встъпителна пресконференция по проект №BG16RFOP001-1.039-0006 „Център за работа с деца на улицата – реконструкция и преустройство на сгради“, част от Инвестиционната програма за изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на община Панагюрище 2014-2020 година.

Участници в събитието бяха господин Христо Калоянов – председател на Общински съвет-Панагюрище, госпожа Галина Матанова – заместник кмет „Хуманитарни дейности“, директори на образователни институции, социални услуги и гости.

Пресконференцията беше открита от зам.-кметът г-жа Матанова, която акцентира, че „ Фокусът на системата на социални услуги е резултатът, който се постига за хората. Независимо какъв е алгоритъмът, винаги се стремим към повишаване качеството на живот на потребителите и възможностите за водене на независим живот и оказване на подкрепа на семейството за създаване на условия, благоприятстващи развитието на децата и постигане на пълния им потенциал.

За това работим за развитието на модерна, ефективна система от социални и здравни услуги, ориентирана към отделна личност, адаптираща се към конкретните нужди и възможности на местните общности, осигуряваща равен достъп и непрекъснато подобряваща своето качество.

Целта ни е максимална мобилизация на ресурсите в местните общности, които управляваме законосъобразно, целесъобразно, икономично, ефикасно и ефективно под пряко и непосредствено обществено участие и контрол.

Ние знаем, че най-точната мярка за напредъка на местната общност е подкрепата на хората в неравностойно положение, за това: налагаме високи изисквания за повишаване качеството на действащите социалните услуги и не спираме да търсим възможности за разкриване на нови социални услуги, за да разширим реалните ползи за нуждаещите се.“

Ръководителят на проекта г-жа Марина Ефтимова представи презентация със заложените цели и очакваните резултати.

Проект „Център за работа с деца на улицата – реконструкция и преустройство на сгради“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.039-0006 – С01/02.09.2020 г..

Общата стойност на проекта е 803 600,00 лева, от които:

Европейски фонд за регионално развитие – 683 060,00 лева. Национално финансиране – 120 540,00 лева.

Начало на проекта: 02.09.2020 г. Край на проекта:          02.09.2022 г.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Изпълнението на проектните дейности ще доведат до осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за институционалната закрила и защита на децата от улицата.

Изграденият Център за работа с деца на улицата ще предотврати ранното отпадане от училищната система, неглижирането на здравето и социалната изолация на деца и младежи в риск от трайно или частично попадане на улицата.

Оптимизацията и модернизацията на социалната инфраструктура ще допринесе за изграждане на сигурна и стабилна семейна среда, укрепване на взаимоотношенията между децата и родителите им и стимулиране на личностното, физическо и душевно развитие на децата, съобразно с възрастта и интересите им, което от своя страна ще повиши качеството на живот и ще съдейства за подобряване на човешкия капитал и пазара на труда в Панагюрище.“

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn