Община Панагюрище стартира процедурата по набиране на предложения за инициативи „МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТИ 2021“

Община Панагюрище стартира от 5 април процедурата по набиране на предложения за инициативи „МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТИ 2021“.

Отчитайки значимата роля на  младежката общност в обществения живот, необходимостта от подкрепа на младите хора и създаване на условия и възможности за задържането им в родния ни край, екипът на Община Панагюрище търси начини да покаже, че младежкото мнение има значение.

За пета поредна година Общината прилага утвърдената форма на организация и поле за изява на инициативността и новаторството на младите хора, чрез финансиране на проекти, разработени и реализирани от тях на територията на община Панагюрище.

Очакваме предложените проекти да осмислят свободното време на младите хора чрез стимулиране на младежката инициатива, предприемчивост и креативност.

Проектните предложения следва да са насочени към широк кръг младежи и да дават възможност за включване и изява на повече млади хора от общината, като се търси максимална публичност на реализираните проекти.

Насърчава се и включването на младежи с увреждания и млади хора в неравностойно социално положение.

Участието в конкретни дейности – проекти и целенасочени тематични кампании за всяка една сфера на обществения живот ще мотивира социалната младежка ангажираност и ще повиши чувството на принадлежност към общността.

Реализирането на всички предложени проекти трябва да е съобразено със сложната епидемична обстановка.

През 2021 година Община Панагюрище ще финансира проекти, осъществени с активното участие на младежи, на конкурсен принцип, в следните приоритети:

 • Решаване на конкретни социални въпроси;
 • Повишаване на гражданската активност на младежите, развитие на демокрацията и защита на човешките права;
 • Преодоляване на социалната изолация и реинтеграция на уязвими и маргинализирани групи, социална интеграция;
 • Насърчаване на доброволческата дейност;
 • Междукултурно и междуетническо сътрудничество;
 • Утвърждаване на местни, национални традиции и европейски практики;
 • Насърчаване на творческите умения и инициативи на младежите;
 • Насърчаване на здравословния начин на живот;
 • Екология;
 • Туризъм;
 • Спорт.

За финансово подпомагане на проекти за младежки дейности могат да кандидатстват:

Организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейности на територията на община Панагюрище, в съответствие с принципите, целите, задачите и приоритетите на общинската политика за младежта.

Неформални младежки групи, осъществяващи дейности на територията на община Панагюрище, в съответствие с принципите, целите, задачите и приоритетите на общинската политика за младежта. Неформалната младежка група се състои от минимум четирима участници, като един от членовете на групата на възраст над 18 г. представлява и поема отговорност от името на групата, чрез нотариално заверено пълномощно.

Ученически екипи с членове над 14-годишна възраст, представляващи едно или повече училища, под методическото ръководство на педагог/педагогически съветник.

Други юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи младежки дейности.

 

Кандидатите могат да участват с един проект на стойност 3 000 лева.

 

Проектните предложения се подават в Център за административно обслужване – град Панагюрище, пл. „20-ти април“ №13, Община Панагюрище, от 05.04.2021 година до 17:30 часа на 05.05.2021 година включително.

 

Указанията за изготвянето на проектите, както и необходимите за кандидатстване документи са публикувани на електронната страницата на Община Панагюрище, раздел „Младежки дейности“ – „Младежки проекти“ http://www.panagyurishte.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=1844&Itemid=103 .

Консултации за изготвяне на проектите може да се получи всеки работен ден от 8:30 – 12:30 ч. и от 13:30 – 17:30 ч., отдел „Образование, младежки дейности и спорт”, тел. 0878 820 990.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn