Община Панагюрище с нова програма за развитие на туризма

На заседанието си в четвъртък, 26-ти април, Общински съвет–Панагюрище прие с пълно единодушие Програмата за развитие на туризма на територията на община Панагюрище за 2018 година.

Преди да бъде гласуван в зала, документът бе презентиран от заместник–кмета Галина Матанова.

„Планирането и развитието на туризма в община Панагюрище е част от отговорностите на екипа на ресор „Хуманитарни дейности“ и е процес, който включва да определим желаното състояние към един бъдещ момент и средствата за достигане на това състояние; да идентифицираме ресурсите, тяхното разпределяне и определяне начина на ползването им.

Програмата за развитие на туризма на територията на община Панагюрище е разработена в синхрон с разбирането за последователна и целенасочена политика в областта на туризма, като осигуряваме координация и партньорство между публичния, частния и неправителствения сектор и съдействаме за популяризиране на дестинацията.

Амбицията ни е, заедно, с общи усилия с местните общности, да превърнем Панагюрище в още по-желана и предпочитана туристическа дестинация, чрез повишаване конкурентоспособността и качеството на туристическия продукт, на основата на партньорство между всички заинтересовани страни.

Програмата е инструмент, който съдържа общата рамка за развитие на туризма на територията на община Панагюрище. Тя е определена въз основа на наличния потенциал и сравнителните предимства на територията, като същевременно съчетава политики, цели, приоритети и механизми, залегнали в национални и европейски стратегически документи за планиране и управление развитието на туризма. Съобразена е и с тенденциите за развитие на туризма, условията на икономическо развитие на страната и възможностите за кандидатстване с проекти за европейско финансиране.

Програмата за развитие на туризма на територията на община Панагюрище за 2018 година създадохме като платформа за координирани съвместни действия на заинтересовани от туризма страни за развитието на туристическия потенциал на общината.

Програмата извежда и систематизира целите и проектите, чиято реализация ще води до утвърждаване на устойчиви схеми за развитие и управление на туристическите дейности в община Панагюрище и осигуряване на трайна конкурентоспособност като привлекателна дестинация за активен туризъм.

Заложените цели ще се постигнат, чрез използването на два основни подхода:

– Инвестиционен подход – държавните институции, местните власти, частните предприемачи и неправителствените организации да играят съществена роля в предлагането, разработването и осъществяването на инвестиции и за привличане на финансови средства за осъществяване на инвестиционни проекти за успешното развитие на туризма;

– Ресурсен подход – максимално използване на местните туристически ресурси и потенциални възможности и на наличните техническа, социална инфраструктура и материално-техническа база в туризма.

В Програмата за развитие на туризма сме включили ситуационен анализ и SWOT-анализ на ресурсите и предпоставките за развитие на туризма, което е предпоставка и за дългосрочно планиране – стратегия за развитие на туризма“, каза пред общинските съветници заместник-кметът Матанова.

В съответствие с нормативните изисквания на чл. 11 и чл. 12 от Закона за туризма, Програмата за развитие на туризма на територията на община Панагюрище за 2018 година предвижда проекти и дейности за:

Изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината, включително местните пътища до туристически обекти;

Организация на информационното обслужване на туристите;

Изграждане и поддържане на туристическите обекти, които са общинска собственост или за които правото за ползване и управление е предоставено на Общината;

Организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които допринасят за развитието на туризма;

Провеждане на проучвания, анализи и прогнози за развитието на туризма в общината;

Реклама на туристическия продукт на общината, включително участие в туристически борси и изложения;

Взаимодействие с туристически сдружения и организации за управление на туристическия район;

Подобряване качеството на услугите, предлагани в общинските туристически обекти.

Заместник-кметът Матанова допълни още: „Конкретните проекти, дейности, отговорници, бюджет и срокове за изпълнение са заложени в Плана за действие, който е елемент на съдържанието на Програмата за развитие на туризма на територията на община Панагюрище. Основна роля при изпълнението й ще играе Консултативният съвет по въпросите на туризма, създаден съгласно изискванията на чл.13 от Закона за туризма. Правилното насочване и обвързване на усилията на заинтересованите страни, съгласуваност с Консултативния съвет по туризъм и висока организация на самото изпълнение на Програмата са предпоставка за доброто изпълнение на заложените в нея проекти и дейности“, каза в заключение заместник кметът Матанова.

 

Oborishte.bg

 

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn