Общинската служба по земеделие проведе среща със земеделски производители

Днес, 26 юли, в сесийната зала, в сградата на Общинска администрация -Панагюрище се проведе среща на представители от Общинска служба по земеделие, гр. Панагюрище със земеделските производители за разясняване на процедурите и сроковете на чл. 37б и чл.37 в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и чл.69-76 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/ ППЗСПЗЗ/ за стопанската 2016- 2017 година.

DSC02995

Съгласно чл. 37б, ал. 1 от ЗСПЗЗ, общинската служба по земеделие води регистър на собствениците и ползвателите на земеделски земи и предоставя информация за тях на ползвателите, участващи в споразумението по чл. 37в от ЗСПЗЗ, с цел насърчаване на уедрено ползване и създаване на масиви. В тази връзка ползвателите на земеделски земи са длъжни да представят в общинската служба по земеделие копие от договорите за наем, аренда или съвместна обработка на земята, а собствениците подават декларация, в която посочват формата на стопанисване и начина на трайно ползване на земите.Собствениците, особено тези, които обработват лично земите си и/или ги заявяват за подпомагане, че ако не подадат декларации, то имотите, за които не са сключени договори за наем или аренда, ще се включат в процедурата за създаване на масиви за ползване, като имоти по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, т. нар. „имоти–бели петна”. В срок до 31 юли всеки собственик подава декларация (декларация по чл. 69 от ППЗСПЗЗ) до общинската служба по земеделие по местонахождение на имотите, в която посочва начина, по който желае да ползва всеки от имотите си през съответната стопанска година.Декларацията се подава лично или чрез пълномощник и важи за предстоящата стопанска година.
В случай че собствениците не желаят имотите им или някои от тях да се включват в масиви за ползване, те изрично посочват това обстоятелство в декларацията. Тези имоти не се включват в изходните данни и материали за създаване на масивите за ползване за съответната стопанска година, не участват в процедурата за създаване на масиви за ползване и не се разпределят като имоти по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ.

„При окомплектоването на документи за създаването на масивите трябва да стане ясно кои точно имоти искат собствениците да участват”, подчерта представителят на Общинска служба по земеделие – Панагюрище Радостина Гарчева.

DSC02983

Сключването на споразумението се ръководи от комисия за всяко землище на територията на общината, определена със заповед на директора на областната дирекция „Земеделие“ в срок до 5 август на съответната година.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn