Общинската съветничка Пепа Филина е внесла искане до областния управител да обяви за незаконосъобразни решенията на местния парламент, касаещи вписване имената на Атанас Сугарев и братя Дейкови на Мемориалната стена в Исторически музей, гр. Панагюрище

Общинската съветничка от групата на Реформаторския блок Пепа Филина е внесла искане до областния управител Стефан Мирев да обяви за незаконосъобразни двете решения на Общински съвет-Панагюрище, с които местните парламентаристи отхвърлиха предложенията за вписване имената на Атанас Сугарев и братя Дейкови на Мемориалната стена в Исторически музей, гр. Панагюрище, и да ги върне за преразглеждане. Както и да сезира Общинския съвет да преразгледа наредбата, тъй като в настоящия си вид тя противоречи на по-висш нормативен документ – Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Припомняме, че двете предложения бяха включени в дневния ред на редовното заседание на местния парламент, провело се на 25 октомври.

В залата присъстваха 20 съветници. Първото предложение за Атанас Сугарев  бе отхвърлено с 16 гласа „за”, 1 „против” и 1 „въздържал се”, двама общински съветници не гласуваха. Второто предложение за братя Дейкови също не получи необходимата подкрепа с 16 гласа „за”, 1 „против”, трима общински съветници не гласуваха.

Според чл.46, ал.1 от Наредба на Общински съвет за почетните звания и отличия, изменен с решение 356 на местния парламент от 27.06.2018г. : „Вписването в Мемориалната стена като форма на най-висша обществена почит, се извършва по решение на Общинския съвет с пълно единодушие, при присъствие на не по-малко от две трети от общия брой на общинските съветници. То е израз на изключителна и непреходна признателност от страна на потомците и следствие от осъзната отговорност на органите на местната власт към съхраняването на родовата и краеведска памет”.

Още след скандалното гласуване в зала, Филина определи текста като правен абсурд и припомни, че дори Конституцията се приема с две трети от гласовете.

„Това решение е срамно”, каза кметът на община Панагюрище Никола Белишки.

Ето пълния текст на писмото:

ДО ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

копие: ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПАНАГЮРИЩЕ

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ,

Като общински съветник и член на Комисията по местно самоуправление и законност се обръщам към Вас със сигнал за допуснати съществени процесуални нарушения на правилата, по които се приемат подзаконовите нормативни актове и произтичащите от тях решения от Общински съвет-Панагюрище.

На 27.06.2018 година, на редовна сесия, от Общинския съвет-Панагюрище бе прието Изменение и допълнение на Наредбата за символите, почетните звания и отличия.Текстът на чл. 46, ал.1 е следният: „Чл.46 /1/ изм. и доп. с Решение №356 от 27.06.2018 г. Вписването в Мемориалната стена на славата като форма на най-висша обществена почит се извършва по решение на Общинския съвет с пълно единодушие, при присъствие на не по-малко от две трети от общия брой на общинските съветници.То е израз на изключителна и непреходна признателност от страна на потомците и следствие от осъзната отговорност на органите на местната власт към съхраняването на родовата и краеведска памет.“   .

Наредбата противоречи на по-висш по степен нормативен акт –  Законът за местното самоуправление и местна администрация. В него, в защита на обществения интерес, законодателят е предвидил императивен кворум в чл. 27, ал.3 и ал.4  относно гласуване по  въпроси, посочени в чл. 21 от същия закон, а именно, че решенията на общинските съвети се вземат с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници или решенията на общинския съвет се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.

На 25.10.2018 година се проведе редовна сесия на Общинския съвет. Четвърта точка от дневния ред касае Поставяне на паметна плоча на учителя Атанас Сугарев на Стената на славата в Исторически музей гр. Панагюрище. Атанас Сугарев, наричан от панагюрци Учителят, който с живота си, трудовете, творчеството си се нарежда до национално значими възрожденци и деятели. Петата точка от дневния ред е: Поставяне на паметна плоча на братя Дейкови върху Мемориалната стена в Исторически музей гр. Панагюрище по повод седемдесет години от откриването на Панагюрското златно съкровище. Братя Дейкови –  откриватели на Панагюрското златно съкровище , пример за висока нравственост, безкористност и честност.

На сесията присъстват 20 общински съветници. По четвърта точка един от тях гласува „против“, един “въздържал се“, двама общински съветници са в зала, но не гласуват. По пета точка 1 общински съветник гласува „против“, трима съветници не гласуват. В местните медии и социални мрежи се публикува решението на Общинския съвет, което предизвика остро недоволство от страна на гражданите на Панагюрище. Още при първото прилагане на променената наредба, оценката на нейното въздействие е негативна, а  резултатите от нейното прилагане предизвикват силно негодувание в обществото.

Съгласно чл.76, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, общинските съвети издават нормативни актове,  които уреждат обществените отношения с местно значение съобразно нормативните актове от по-висока степен.

Съгласно чл.15, ал.3 от Закона за нормативните актове, ако постановление, правилник, наредба или инструкция противоречат на нормативен акт от по-висока степен, правораздавателните органи прилагат по-високия по степен акт. Тези норми не допускат съществуването на противоречие между нормативни правила от различна степен.

Член 46, ал.1 от Наредбата за символите, почетните звания и отличия противоречи на чл. 27, ал. 3 и ал. 4 на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Законът, който е с по-висока правна степен, не предвижда квалифицирано мнозинство за приемане на каквото и да е решение на ОбС. Най-високата степен на мнозинство е повече от половината от общия брой общински съветници, в конкретния случай – 11 общински съветници.

Член 46, ал.1 от Наредбата за символите, почетните звания и отличия  влиза ив противоречие и с чл.5, т.21 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.         

Предложението за Вписването на името на Атанас Сугарев е от 7.03.2018 г., което хронологически се явява преди изменението на Наредбата, а в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация няма текст, който да визира как се регламентират заведените към момента преписки.

Всичко гореизложено води до заключението, че публикуваните на страницата на Общински съвет – Панагюрище и изпратени до Вас Решения №599 и №600 на Общински съвет- Панагюрище не следва да влизат в сила, тъй като приемането им противоречи на законовите изисквания за приемане на актове на общинския съвет. При формулиране на решенията по заведените преписки, и предвид гореизброените противоречия в нормативните актове, следва да се приложи нормативният акт от най-висока степен – ЗМСМА. В този случай, предвид гласувалите 16 общински съветници „ЗА“ по т.4 от дневния ред и 16  общински съветници „ЗА“ по т.5 следва да се приеме, че предложенията трябва да бъдат приети, а решението на общинския съвет – да бъде положително.

В тази връзка, моля да върнете за преразглеждане Решения №599  и №600 на Общински съвет Панагюрище, а също така да сезирате Общинския съвет за необходимостта от преразглеждане на Наредбата за символите, почетните звания и отличия.

С уважение,

Пепа Филина – общински съветник от групата на Реформаторския блок и член на Комисията по местно самоуправление и законност

31.10.2018 г.

 

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn