Общинска администрация-Панагюрище отдава под наем четири терена за разполагане на преместваеми съоръжения

Публичен  търг  с явно наддаване за отдаване под наем на общински терени на територията на Община Панагюрище, както следва:

1. Общински терен с площ 35 кв.м. в кв.35 по плана на с. Оборище, Община Панагюрище за разполагане на преместваемо съоръжение (павилион) за аптека, съгласно схема, одобрена от гл. архитект на Община Панагюрище при начална годишна наемна цена, определена с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите – 570 лв. Върху цената не се начислява ДДС. Срок за отдаване под наем  на терена  5 (пет) години.

2. Общински терен с площ 6 кв.м., находящ се в междублоковото пространство на кв.31, УПИ І – за  ОЖС в село Пан. колонии, Община Панагюрище  съгласно схема, одобрена от гл. архитект на Общината за разполагане на преместваемо съоръжение (павилион), при начална годишна наемна цена, определена с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите – 300 лв. Върху цената не се начислява ДДС. Срок за отдаване под наем  на терена  5 (пет) години.

3. Общински терен с площ 46,30 кв.м., находящ се на пл. „Райна Княгиня” гр. Панагюрище, съгласно схема, одобрена от гл. архитект на Община Панагюрище за разполагане на преместваемо съоръжение (павилион), при начална годишна наемна цена, определена с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите – 1178 лв. Върху цената не се начислява ДДС. Срок за отдаване под наем  на терена  5 (пет) години.

4. Общински терен с площ 30 кв.м., находящ се в кв. 28 по плана на с. Бъта, Община Панагюрище, съгласно схема, одобрена от гл. архитект на Община Панагюрище за разполагане на преместваемо съоръжение (павилион) за търговска дейност, при начална годишна наемна цена, определена с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите – 540 лв. Върху цената не се начислява ДДС. Срок за отдаване под наем  на обекта  5 (пет) години.

До участие в търга за обявените терени се допускат търговци по смисъла на Търговския закон, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство на несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат задължения към Община Панагюрище по чл.162,ал.2 от ДОПК, както и физически лица.

Оглед на терените, предмет на търга от 21.07.2016 год. до 08.08.2016 год. включително след предварителна заявка в Отдел “УОССД” и Кметства с. Оборище, с.Бъта и с.Пан. колонии.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30лв. с ДДС от касата на ЦУИГ /партера/ при ОбА.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с името на терена, както и депозит в размер на 20% от началната годишна наемна цена за всеки терен се внасят в ЦУИГ /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17,30 часа на 08.08.2016 год., а за последващата дата  до 17,30 ч. на 15.08.2016 год.

Търгът ще се проведе  на 09.08.2016  год. от 14,00 часа  в Приемната  зала за граждани – І – ви етаж на Общинска администрация, а  последващ  търг на 16.08.2016год. от 14,00 часа при същите условия.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация – Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54 .

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn