Общинските съветници попълниха декларации за конфликт на интереси

След заседанието на местния парламент на 22-ри февруари, общинските съветници попълниха своите декларации, с които удостоверяват, че не се намират в конфликт на интереси и нямат общ бизнес с общината. По предложение на председателя на Общински съвет-Панагюрище Христо Калоянов, в дневния ред на заседанието бе включена допълнителна точка, касаеща утвърждаването на образци на декларации по чл.35, ал.1, т.1 и 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. Със своето решение местните парламентаристи утвърдиха образците и възложиха на ПК”Местно самоуправление и законност” да извърши приемане и проверка на декларациите, както и производство по установяване на конфликт на интереси, произтичащи от разпоредбите на Закона, и в срок от 1 месец да изготви вътрешни правила за работата на комисията в съответствие със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

На 23-ти февруари Народното събрание прие на първо четене промяна в текста на закона, с които на практика се отлагат нововъведените правила за конфликт на интереси за общинските съветници. 22-ри февруари беше крайният срок, в който всички съветници трябваше да подадат декларация, с която да удостоверят, че не се намират в конфликт на интереси и нямат общ бизнес с общините.

Припомняме, че с антикорупционния закон, приет окончателно през януари, се въведе изискване общинските съветници да не могат да бъдат членове на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие.

Освен това представителите на общинските съвети по новите правила трябваше да се разделят с участието си във фирми или качеството си на еднолични търговци, ако дружеството, в което са, има сключени договори с общината, в която са избрани, или с дружества и предприятия на въпросната община, ако възнамеряват да изкарат пълните си мандати. Имаше и срок за декларирането на промени в статута им – 23 февруари.

Според приетите на 23-ти февруари от Народното събрание текстове се променят описаните срокове, като за общинските съветници новите правила за конфликт на интереси да влизат в сила от 1 декември 2019 г. Това значи отлагане до приключване на сегашните мандати на местната власт – следващите редовни избори за кметове и местни парламенти са през есента догодина.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn