Общинските съветници ще изменят наредби и ще се разпореждат с общинско имущество на предстоящото заседание

Шест точки са включени в дневния ред на заседанието на Общински съвет-Панагюрище, което ще се проведе на 29 септември:
1. Упълномощаване на кмета на община Панагюрище Никола Белишки да присъства на Общо събрание на акционерите на „Асарел Панагюрище Здраве“ АД и да гласува от името на Община Панагюрище.
2. Кандидатстване на Община Панагюрище с проектно предложение: “Реконструкция и рехабилитация на улици и изграждане на тротоари в с.Попинци, с.Левски и с.Баня“ по НАРЕДБА № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на под мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.
3. Отстраняване на очевидна фактическа грешка в Решение №148/19.05.2016г. на Общински съвет – Панагюрище.
4. Изменение на Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Панагюрище
5. Изменение на Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Панагюрище
6.Разпореждане с общинско имущество.
6.1. Прекратяване на съсобственост в недвижим имот, представляващ УПИ VI-589, кв.16 по плана на село Баня, чрез продажба на общинската част от имота с площ 5 кв.м. на съсобственика Боряна Ненова Терзиева.
6.2.Прекратяване на съсобственост в недвижим имот, представляващ УПИ VIII-54, кв.2 по плана на село Попинци чрез продажба на общинската част от имота с площ 4 кв.м. на съсобственика Петър Георгиев Манчоров.
6.3. Прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор №59375.501.258, находящ се на ул. „Константин Бекяров” в с. Панагюрски колонии, чрез продажба на общинската част от имота с площ 31 кв.м. на съсобственика Цветан Ненов Финджеков.
6.4. Даване на предварително съгласие за издаване на документ, удостоверяващ съгласието на собственика на имот № 55302.98.408- Община Панагюрище, за разполагане на съществуващо съоръжение за заустване в същия имот на условно чисти води, ползвани за охлаждане на дестилационна инсталация.
6.5. Прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор № 59375.501.507, находящ се на ул. ‘Борова гора’ с. Панагюрски колонии, чрез продажба на общинската част на съсобственика Стоян Митков Мачеев..
6.6. Учредяване право на строеж върху общинска земя в полза на Даниела Любенова Райшер за изграждане на пристройка  с. Панагюрски колонии.
6.7. Продажба на поземлен имот с идентификатор 059375.501.736, находящ се на ул. ‘Петър Дееничин’ с. Панагюрски колонии на Кирил Янков Караспасов.
6.8. Прекратяване на съсобственост в недвижим имот, представляващ УПИ X-62, кв. 9 по плана на с. Поибрене чрез продажба на общинската част от имота на съсобственика Станислав Димов Ангелов.

6.9. Предоставяне на имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за обезщетяване на собственици с възстановено право на собственост по реда на чл. 18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ на наследници на Стоян Иванов Белоконски.
6.10. Предоставяне на имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за обезщетяване на собственици с възстановено право на собственост по реда на чл. 18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ на наследници на Иван Тодоров Брандийски.
6.11. Предоставяне на имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за обезщетяване на собственици с възстановено право на собственост по реда на чл. 18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ на наследници на Цвятко Петков Караатанасов.
6.12. Предоставяне на имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за обезщетяване на собственици с възстановено право на собственост по реда на чл. 18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ на наследници на Вельо Андреев Панчовски.
6.13. Предоставяне на имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за обезщетяване на собственици с възстановено право на собственост по реда на чл. 18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ на наследници на Рада Николова Чамова.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn