Общинският бюджет трябва да бъде внесен в Общински съвет до 15 февруари 2021г.

Срокът за внасяне на общинските бюджети в общинските съвети е удължен с 25 работни дни по предложение на Националното сдружение на общините в България.  Държавният бюджет за 2021 година е обнародван в „Държавен вестник”  (брой 104/8.12.2020 г.) . Публикувани са и промените в Закона за ДДС, с което ключовите закони за финансовата рамка за догодина вече са обнародвани.

Сроковете за внасяне, обсъждане и приемане на бюджета за 2021 г. се определят както следва:
1. За внасяне в Общински съвет /ОбС/ на проекта и документите и разчетите към него – не по-късно от 45 работни дни от обнародването на ЗДБРБ за 2021 г., като деня на обнародването не се брои (20 р. дни съгласно ЗПФ и 25 р. дни съгласно чл. 108 от ЗДБРБ за 2021 г.). Това означава, че срокът за внасяне в ОбС изтича на 15 февруари 2021 г. В рамките на този срок проектът на бюджет се представя за публично обсъждане от местната общност, като датата на обсъждането се оповестява най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местните средства за масово осведомяване.
2. За приемане от ОбС – до 15 работни дни от внасянето на проекта от кмета на общината.
3. За публикуване на интернет страницата на общината на приетия бюджет – в срок до 10 работни дни след приемането му от ОбС.
4. За предоставяне на приетия бюджет на Сметна палата и на МФ – в срок до един месец след приемането му от ОбС.

Oborishte.bg

 

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn