Общинският съветник Филип Калбуров оттегли предложението си за проект на нова Наредба за управление на отпадъците

В писмо до председателя на Общински съвет-Панагюрище, входирано на 31.05.2016 г., общинският съветник Филип Калбуров уведомява, че оттегля внесеното от него предложение за проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Панагюрище и мотивите към нея. Той се основава на чл.84 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, който гласи, че вносителят на проекта за решение може да го оттегли до гласуването на окончателно решение по въпроса от общинския съвет.

Припомняме, че през месец февруари тази година общинският съветник Филип Калбуров  внесе предложение в Общински съвет-Панагюрище относно проект на нова Наредба за управление на отпадъците на територията на община Панагюрище.  Мотивите на Калбуров бяха, че действащата към момента Наредба за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на община Панагюрище, приета с решение на местния парламент през 2005 г., е необходимо да бъде изменена съгласно новия Закон за управление на отпадъците.
За предотвратяване и намаляване на вредното въздействие на отпадъците върху хората и околната среда и ограничаване броя на нерегламентираните сметища на територията на общината е необходимо нормативно уреждане на проблемите и дейностите, заложени в чл.22 от Закона за управление на отпадъците, се казваше още в мотивите на общинският съветник.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn