Общинският съвет в Панагюрище днес ще гласува повишаването на еднократната финансова помощ за раждане и осиновяване на дете

Редовно заседание на Общински съвет-Панагюрище  ще се проведе днес, 27 август,  от 15.00 часа. Предварителният дневен ред на заседанието е с пет точки и едно Общо събрание на общинско търговско дружество:

 1. Приемане на Наредба за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ от Община Панагюрище за раждане и осиновяване на дете.
 1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за отглеждане на животни- компаньони, селскостопански животни, птици и устройване на пчелини на територията на Община Панагюрище.
 1. Приемане Отчет за работата на Общински съвет-Панагюрище за първо полугодие на 2020 година. Приемане План за работата на Общински съвет-Панагюрище за второ полугодие на 2020 година.
 1. Допълнение на Решение № 109 на Общински съвет – Панагюрище, прието на заседание от 30.07.2020 година с Протокол № 11, касаещо изменение на действащия Общ устройствен план /ОУП/ на Община Панагюрище.
 1. Разпореждане с общинско имущество. 

5.1.Даване съгласие за ползване на дървесина от общински горски територии през 2021 година.
5.2.Отдаване под наем на кафе-сладкарница, находяща се в сградата на НЧ     „Никола Й. Вапцаров-1927″, с. Бъта чрез публичен търг с тайно наддаване. 
5.3. Учредяване на безвъзмедно право на ползване за срок от 10/десет/ години върху масивна двуетажна сграда-читалище, находяща се в. с. Бъта, кв.10, УПИ V, в полза на НЧ „Никола Й. Вапцаров-1927“, с. Бъта.
5.4. Даване съгласие Община Панагюрище да закупи масивен гараж с идентификатор №55302.501.2710.3 с площ от 39 кв.м., находящ се в гр Панагюрище, пл. „20-ти Април” №11, построен в урегулиран поземлен имот-частна държавна собственост – УПИ ХХ-„ДСК, ДЗИ, РПК” в кв. 99 по плана на гр. Панагюрище от собственика на сградата – „Банка ДСК” ЕАД.
5.5. Отказ да се изкупи сграда (търговски обект) с идентификатор №55302.501.3086.3 с площ от 115 кв.м., находящ се в гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски” №30, построен в общински поземлен имот от собственика на сградата Иван Кънчев Василев.

След изчерпване на дневния ред ще се проведе Общо събрание на „Диагностично- консултативен център – I“ ЕООД, гр.Панагюрище. В поканата за него са вписани следните точки:

 1. Приемане доклада на управителя на „ДКЦ – I“ ЕООД, за дейността на дружеството през 2019 година.
 2. Приемане на годишния финансов отчет на „ДКЦ – I“ ЕООД за 2019 година.
 3. Приемане на решение за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2019 година.
 4. Определяне на окончателния размер на възнаграждението на управителя на „ДКЦ – I“ ЕООД за 2019 г.
 5. Определяне на бизнес задача на управителя на „ДКЦ – I“ ЕООД за 2020 г.
 6. Вписване на приетите решения в Търговския регистър.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn