Общинският съвет в Панагюрище разреши учредяване  право на строеж в общински имоти във връзка с проекта за преносния газопровод

Общинският съвет в Панагюрище даде разрешение за учредяване  право на строеж в общински имоти в землището на гр. Панагюрище за реализация на проект „Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп” на заседанието си, провело се на 29 септември.
Така в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2020 г. се включва учредяване право на строеж, за реализация на проект „Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп” в следните имоти:
– Поземлен имот № 55302.65.501 с площ 1386 кв. м. , начин на трайно ползване „за селскостопански, горски, ведомствен път“- публична общинска собственост, където засегнатата площ е общо 461 кв. м.
– Поземлен имот № 55302.33.336 с площ 4801 кв. м, Девета категория, начин на трайно ползване „изоставена орна земя“- частна общинска собственост, където засегнатата площ е общо 196 кв. м.
Общински съвет – Панагюрище даде разрешава да се учреди възмездно право на строеж за реализация на проект „Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп” върху:
-461 кв. м. от  поземлен имот № 55302.65.501 с начин на трайно ползване „за селскостопански, горски, ведомствен път“- публична общинска собственост,  с площ 1386 кв. м., в полза на „Булгартрансгаз“ ЕАД, при цена от  320.07 лева, определена от лицензиран оценител на имоти  по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС.
– 196 кв. м.  от  поземлен имот № 55302.33.336 с начин на трайно ползване „изоставена орна земя“- частна общинска собственост,  с площ 4801 кв. м., в полза на „Булгартрансгаз“ ЕАД, при цена от 160.45  лева, определена от лицензиран оценител на имоти  по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС.
С решението на местния парламент беше възложено на кмета на община Панагюрище да издаде заповед и сключи договор за учредяване право на строеж.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn