Общинският съвет в Панагюрище ще заседава днес

Редовно заседание ще проведе Общински съвет- Панагюрище днес, 21 октомври, от 15.00 часа  при следния следния дневен ред:

 1.Промяна на капиталовата програма от бюджета на Община Панагюрище за 2020 година 

2. Разпореждане с общинско имущество: 

2.1.Учредяване право на строеж върху общинска земя в полза на Николай Симонов Господинов за изграждане на пристройка и надстройка с обща площ от 160 кв.м към съществуваща сграда с идентификатор № 59375.501.122.1, кв. 14, УПИ IV-122 по плана на с. Панагюрски колонии.

2.2.Учредяване право на строеж върху общинска земя в полза на съсобствениците Ана Георгиева Тенева, Трендафил Илиев Тенев и Димитрийка Илиева Цветанова за изграждане на пристройка/тераса/ с  площ от 20 кв.м към самостоятелен обект /апартамент/ с идентификатор № 59375.501.544.2.2, по плана на с. Панагюрски колонии.

2.3. Учредяване право на строеж върху общинска земя в полза на собственика Никола Радков Лалов за изграждане на пристройка /тераса/ с  площ от 18 кв.м към самостоятелен обект в сграда /апартамент/ с идентификатор № 59375.501.544.2.4  по плана на с. Панагюрски колонии.

2.4.Прекратяване на  съсобственост в недвижим имот, представляващ УПИ XV-1862, кв.55 по плана на гр. Панагюрище,  находящ се на ул. ”Георги Бенковски”, чрез продажба на общинската част в имота, с площ 13 кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор №55302.501.5222 на съсобствениците Тотка Спасова Данкова и Инна Спасова Стоянова.

2.5.Прекратяване на съсобственост в недвижим имот, УПИ XVII-3125,3193,3209 в кв.213 по плана на гр. Панагюрище,  находящ се на ул. ”Стоил Финджеков”, чрез продажба на общинската част в имота, с площ 16 кв.м, представляваща Проектен имот с идентификатор №55302.501.3209 на съсобственика/ците.

2.6.Прекратяване на съсобственост в недвижим имот, УПИ XXIV-875, находящ се  в кв.60 по плана на с. Попинци чрез продажба на общинската част в имота, с площ 190 кв.м в полза  на съсобствениците в УПИ-то- Ирина Иванова Петканска, Димитър Василов Петкански и Пенка Василова Петканска

2.7.Прекратяване на съсобственост в поземлен имот  идентификатор № 55302.501.3942, находящ се в гр. Панагюрище, ул. “ Стефан Караджа“ №12, целия  с площ 408 кв.м чрез продажба на общинската част в имота с площ от 70 кв.м.   на съсобствениците  Росица Георгиева Христова и Петър Георгиев Терзиев.

2.8.Даване съгласие Община Панагюрище да сключи съдебна спогодба по гражданско дело № 621/2017 г. по описа на Районен съд-Панагюрище.

2.9. Продажба на Поземлен имот с идентификатор 55302.501.4770, с площ 412 кв.м, находящ се на ул. „Първа” №5 в гр. Панагюрище, на Стефан Иванов Бонев, собственик на сграда, находяща се в имота.

2.10.Продажбата на Поземлен имот с идентификатор 59375.501.69, с площ        712 кв.м, находящ се на ул. „Георги Бенковски” в с. Панагюрски колонии, на Валери Стефанов Иванов и Елена Богоева Сапунджиева, собственици на сграда, находяща се в имота.

2.11.Продажбата на Поземлен имот с идентификатор 59375.501.731, с площ 922 кв.м, находящ се на ул. „Бунай” в с. Панагюрски колонии, на Кръстьо Петров Господов, собственик на сграда, находяща се в имота.

2.12. Продажбата на УПИ XVII-379, с площ 242 кв.м, находящ се в кв.26 по плана на с. Бъта на Павел Петров Господов, собственик на сградата, находяща се в имота.

2.13.Продажба на УПИ VII-194, с площ 367 кв.м, находящ се в кв. 24 по плана на с. Поибрене на Димитър Тодоров Цинцаров, собственик на сградата, находяща се в имота.

2.14.Отдаване под наем на общински терен с площ от 20 кв.м в с. Бъта чрез публичен търг с тайно наддаване.

2.15.Отдаване под наем без публичен търг или публично повестен конкурс на общински имот с площ от 10 кв.м от покривното пространство на Театър Дом- паметник.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn