Общинският съвет в Панагюрище ще заседава днес

Общинският съвет в Панагюрище ще проведе редовно заседание днес, 17 декември. Преварителният дневен ред  включва следните решения:

  1. Приемане на План-сметка за 2021 година за годишния размер на разходите за дейностите, свързани със събиране, транспортиране и третиране на битови отпадъци, както и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне на размера на такса битови отпадъци по населени места на територията на Община Панагюрище за 2021 година.
  2. Освобождаване от такса битови отпадъци за календарната 2021 година на музей, ЦПЛР, детски градини и читалищата на територията на Община Панагюрище.
  3. Приемане на Правилник  за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
  4. Приемане  на  Наредба за реда за учредяване на общински търговски дружества и упражняване на правата на собственост на Община Панагюрище в търговските дружества.
  5. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Панагюрище.
  6. Разпореждане с общинско имущество.

6.1.Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследниците на Ганчо М. Сапунков.

6.2. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им  на Вера Григорова Петришка.

6.3.Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследниците на Иван Захариев Дураков.

6.4.Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследниците на  Ангел Иванов Годжевъргов.

6.5.Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследниците на  Ненчо Захариев Наплатанов.

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn