Общинският съвет в Панагюрище ще заседава днес

Общински съвет-Панагюрище ще проведе редовно заседание днес, 25 март, второ за месец март. Ето какъв е предвафителният дневен ред:

1. Приемане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Панагюрище.
2. Приемане Отчет за изпълнение на Плана за действие на Община Панагюрище в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация /2018-2020/ за 2020 година.
3. Приемане Отчет за дейността на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Панагюрище за 2020 година.
4.Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Панагюрище за 2021 година.
5. Приемане на отчет – анализ за дейността на РС ПБЗН  за 2020 година.
6. Предоставяне на безлихвен заем на „Водоснабдяване и канализация-П“ ЕООД, град Панагюрище.
7. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на „Лазур Строй“ ООД.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn