Общинският съвет в Панагюрище ще заседава на 23 април

Общинският съвет в Панагюрище ще заседава на 23 април. Ето какъв е планираният дневен ред:

 1. Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Панагюрище.
 1. Приемане Отчет за дейността на местната комисия за борба с противообществените  прояви на малолетни и непълнолетни към Община Панагюрище за 2019 година.
 1. Приемане на Отчет за изпълнение на стратегията за развитие на социалните услуги в Община Панагюрище 2016-2020 година и плана за развитие на социалните услуги в Община Панагюрище за 2019 година.
 1. Приемане на План за развитие на социалните услуги в Община Панагюрище за 2021 година.
 1. Приемане Отчет за изпълнение на Плана за действие на Община Панагюрище в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2019 година.
 1. Приемане на Отчет за изпълнение на програмата за закрила на детето в Община Панагюрище за 2019 г. и Програма за закрила на детето за 2020 година.
 1. Приемане на Отчет за изпълнение на програмата за развитие на туризма на територията на Община Панагюрище за 2019 година.
 1. Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Панагюрище за 2020 година.
 1. Приемане на Годишен отчет на Регионалната програма за управление на отпадъците на Регионалното сдружение за управление на отпадъците/РСУО/ Панагюрище за общините Панагюрище и Стрелча/2016-2020 година/.
 1. Приемане на Годишен отчет за изпълнение на Актуализираната програма за управление на качеството на атмосферния въздух на Община Панагюрище /2015-2019 година/.
 1. Даване съгласие за поставяне на бюст- паметник на Васил Левски.
 2. Одобряване на меморандум за сътрудничество между Община Панагюрище и Община Болниси, Грузия.
 1. Откриване на процедура за публичен подбор на управител на „Пазари и паркинги“ ЕООД.
 1. Разпореждане с общинско имущество.

14.1. Прекратяване по взаимно съгласие на Договор за концесия за услуга по управление на изкуствено езеро и открит паркинг-публична общинска собственост на Община Панагюрище, сключен между Община Панагюрище и „Спорт Инвест-Панагюрище“ ООД.

14.2. Приемане на Годишен план за паша за стопанската 2020/2021 година. Определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. Определяне на наемни цени на декар за индивидуално ползване на мерите,  пасищата и ливадите – собственост на Община Панагюрище за стопанската 2020-2021 година.

14.3.Отдаване под наем за срок от 5 /пет/години чрез публичен търг с явно наддаване на общински терен, находящ се на ул. “ Ауе“, кв. 232, по плана на гр. Панагюрище.

14.4. Прекратяване на съсобственост в недвижим имот, представляващ УПИ XXI-885, находящ се в кв. 61 по палана на с. Попинци.

14.5. Отдаване под наем на кафе- аператив в сградата на Народно читалище “ В. Левски-1925″, с. Елшица чрез публичен търг с тайно наддаване.

14.6. Даване съгласие да бъде продължен срокът на действие на сключени през 2010 г. десетгодишни договори за наем на земеделски земи от ОПФ до изтичане на стопанската 2019-2020 година или до 30.09.2020 г.

14.7. Промяна на наемателя като страна по Договор за наем.

Заседанието е с начален час 15. Телевизионно студио „Оборище прим“ ще излъчва на живо сесията на Общински съвет.

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn