Общинският съвет определи пълномощията на кметски наместник в населени места в състава на Община Панагюрище

В населените места, които не са административен център на кметства, кметът на общината може да назначи за срока на мандата кметски наместници в съответствие с утвърдената численост и структура на общинската администрация. Съгласно разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация, пълномощията на кметските наместници се определят от общинския съвет.

Във връзка с това, на заседанието си от 21 май, местният парламент взе решение, с което определи следните пълномощия на кметския наместник в населени места в състава на община Панагюрище:

 1. Изпълнява бюджета на общината в частта му за населеното място
 2. Организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;
 3. Упражнява контрол за законосъобразното използване и отговаря за поддържането и опазването на общинската собственост на територията на населеното място;
 4. Приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти в населеното място;
 5. Води регистрите на населението и за гражданското състояние и изпраща актуализационни съобщения до отдел ЕСГРАОН;
 6. Осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;
 7. Осигурява спазването на обществения ред, има правомощията по чл. 70, 72, 80, 81, 83, 85 и 87 от Закона за Министерството на вътрешните работи, на съответната територия до пристигане на полицейския орган;
 8. Организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
 9. Представлява населеното място пред населението, пред обществени и политически организации и пред други кметства;
 10. Организира изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на общината, отнасящи се до територията и гражданите на населеното място;
 11. Участва в заседанията на Общински съвет с право на съвещателен глас и задължително взема участие при обсъждане на въпроси, отнасящи се до населеното място;
 12. Изпълнява и други функции функции, възложени му от закона, подзаконови нормативни актове, решения на Общинския съвет или от кмета на общината;
 13. Кметският наместник е орган на изпълнителната власт в населеното място. Той може да бъде освобождаван предсрочно без предизвестие от кмета на общината.

 

Припомняме, че Панагюрски колонии бе единственото населено място на територията на община Панагюрище, в което на 27 октомври 2019 г. не бяха проведени избори за кмет на кметство, тъй като населението на селото е под 350 души.

На 08.10.2019 г. влезе в сила приетия от Народното събрание Закон за изменение на Закона за местното  самоуправление и местната администрация, обн. ДВ, бр. 79/2019 г.

Съгласно разпоредбата на §2 от Заключителните разпоредби на цитирания закон, считано от 28.10.2019 г. в населените места – административни центрове на кметства, в които на местните избори на 27 октомври 2019 г. не са произведени избори за кметове на кметства, могат да се назначават кметски наместници при спазване на останалите изисквания на чл. 46а, ал. 1 от ЗМСМА /решение на общинския съвет за одобряване на общата численост и структура на общинската администрация, съответствие на лицето с изискванията по  чл. 397, ал.1 от ИК и акт за назначаване от новоизбрания кмет на общината/.

На свое заседание в началото на годината, Общинският съвет в Панагюрище взе решение да бъде разкрит нов щат към структурата на администрацията, който е за кметски наместник в село Панагюрски колонии.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn