Общинският съвет прие Наредба за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ от Община Панагюрище за раждане или осиновяване на дете

Наредба за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ от Община Панагюрище за раждане или осиновяване на дете прие Общинският съвет на заседанието на местния парламент, провело се на 27 август.

Основната причина да изготвим този нормативен документ е предложението за повишаване размера на помощта, с която се подпомагат родителите при осигуряване на първоначалните нужди на детето и се насърчават семействата да имат повече от едно дете. Това предложение е поредна стъпка на Община Панагюрище към търсене на още по-значителна подкрепа за повишаване качеството на живот на жителите на общината чрез оказване на подкрепа на семейството за създаване на условия, благоприятстващи развитието на децата“, аргументира предложението в залата Анелия Караколева, началник отдел “Социални дейности и здравеопазване” .

Община Панагюрище ежегодно планира и инвестира финансови средства в мерки за насърчаване на раждаемостта. Критериите за същите са надежден инструмент за подкрепа, но и насърчаване на отговорностите на всички граждани – като редовни данъкоплатци, създаване на условия за увеличаване на броя на здравноосигурените граждани, ограничаване броя на бременностите при малолетните и непълнолетните, стимулиране на семействата да останат да живеят и работят в община Панагюрище.

През 2018 година бе увеличен размера на еднократната помощ за новородените деца, за да бъде подкрепата още по-чувствителна за жителите на общината. Същата подкрепа за първи път през 2018 година бе определена и за осиновяване на деца, без значение на възрастта им.

Подкрепата и задържането на младите хора в родния ни край са значим фактор при формиране на политиките в Община Панагюрище. Тези цели са заложени във всички стратегически документи, разработени от ресор „Хуманитарни дейности“ в Община Панагюрище – Програма за закрила на детето в община Панагюрище, Общински план за младежта, План за действие на Община Панагюрище в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация, за периода 2018 – 2020 година и други.

Причините, налагащи приемането на Наредба за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ от Община Панагюрище за раждане или осиновяване на дете са актуализиране на общинската нормативна база и увеличение размера на еднократна финансова помощ от Община Панагюрище за раждане/осиновяване на дете, каза Караколева.

В срока за предложения и становища по проекта на нормативния акт, съгласно разпоредбите на чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове няма постъпили предложения за изменения и/или допълнения на текстовете в проекта на Наредба за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ от Община Панагюрище за раждане или осиновяване на дете.

Служебно от Общинска администрация – Панагюрище в периода на обществената консултация е констатирана необходимост от прецизиране на чл. 6, ал. 1 , т. 1, чл. 8, ал. 3 и преходните и заключителни разпоредби, като се правят следните допълнения:

  1. В чл. 6, ал. 1 , т. 1 се добавя изречение със следното съдържание:

Спрямо чужденците изискването се отнася за адреса по продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване, посочен в документа за самоличност или документа за пребиваване.

2. Чл. 8, ал. 3 придобива следната редакция:

(3) Към заявлението – декларация се прилагат документ за самоличност или документ за пребиваване по смисъла на Закона за българските документи за самоличност (документът се връща след сверяване на данните в заявлението – декларация) и копие от документ, удостоверяващ номера на банковата сметка на заявителя.

3. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 4. Подадените заявления до влизане в сила на наредбата се разглеждат по досегашния ред.

4. В Приложение № 1 Заявление – декларация се правят изменения в съответствие с нормативния акт.

Очакваните резултати от прилагането на Наредбата са:

Актуална нормативна база, свързана с отпускане на еднократна финансова помощ от Община Панагюрище за раждане/осиновяване на дете.

Подпомагане и подкрепа на родителите при осигуряване на първоначалните нужди на детето.

Законосъобразност, целесъобразност, ефикасност и ефективност при разходването на отпуснатите бюджетни средства за еднократна финансова помощ за раждане/осиновяване на дете.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn