Общински съвет-Панагюрище заседава днес. Вижте дневния ред

Днес, 24.02. 2022 г. от 15.00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет- Панагюрище. Предварителният дневен ред включва 15 точки:

 1. Приемане Отчет за изпълнението на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2021 година.

 1. Приемане Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в  Община Панагюрище през 2022 година.

 1. Приемане Отчет за изпълнение на общинския план за младежта за 2021 година

 1. Приемане на общинския план за младежта за 2022 година.

 1. Приемане на Отчет за дейността  на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Панагюрище за 2021 година.

 1. Приемане Отчет за работата на Общински съвет-Панагюрище за второ полугодие на 2021 годинаПриемане План за работата на Общински съвет-Панагюрище за първо полугодие на 2022 година.

 1. Приемане Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет- Панагюрище за второ полугодие на 2021 година.
 1. Приемане на Годишен отчет анализ за дейността на Районно управление -Панагюрище при ОДМВР – Пазарджик за 2021 година

 1. Одобряване на Бизнес план на „Оборище“ ЕООД, гр. Панагюище за периода 2022-2024 година.

 1. Упълномощаване Кмета на Община Панагюрище – Никола Белишки да присъства на Общото събрание на акционерите на „МБАЛ Пазарджик“ АД и гласува от името на Община Панагюрище

 1. Издаване на запис на заповед от община Панагюрище в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по АДБФП № BG06RDNP001- 7.001-0133-С01/12.10.2020г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за Проект „Реконструкция и рехабилитация на улици и изграждане на тротоари в с. Попинци, с. Левски и с. Баня, община Панагюрище“сключен между Община Панагюрище и ДФ „Земеделие”.

 1. Издаване на запис на заповед от община Панагюрище в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по АДБФП № BG06RDNP001- 7.001-0133-С01/12.10.2020г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за Проект „Реконструкция и рехабилитация на улици и изграждане на тротоари в с. Попинци, с. Левски и с. Баня, община Панагюрище“, сключен между Община Панагюрище и ДФ „Земеделие”.

 1. Одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) с възложител „АКВА-ЕКОФИШ“ ЕООД.
 1. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) с възложител ЛИЛЯНА СТЕФАНОВА ИВАНОВА

 1. Разпореждане с общинско имущество.

15.1. Продажба на Поземлен имот с идентификатор №55302.501.3740 с площ 372 кв.м, находящ се на ул. „Пенчо Славейков” в гр. Панагюрище.

15.2. Продажбата на общинската част придаваща се по регулация към УПИ XII-55 в кв.2 по плана на село Баня и прекратяване на съсобствеността в имота.

15.3. Продажба на общински имот УПИ XIV – „Търговия и услуги“ с площ 348 кв.м., находящ се в кв.45 по плана на село Попинци.

15.4. Продажба на общински поземлен имот с идентификатор №59375.501.744, находящ се на ул. „Рад Дедев“ №15 в село Панагюрски колонии.

15.5. Продажба на общински поземлен имот с идентификатор №59375.501.77, находящ се на ул. „Стоян Костурков“ в село Панагюрски колонии.

15.6. Изкупуване на част от частен УПИ XXII-705, находящ се в кв.19 по плана на с. Баня, във връзка с прилагане на уличната регулация.

15.7. Изкупуване на поземлени имоти – частна собственост, във връзка с разширяването на Градски парк в гр. Панагюрище.

15.8. Отдаване под наем на помещение, находящо се в сградата на детска градина „ЯНА” с. Попинци чрез публичен търг с тайно наддаване.

15.9. Настаняване под наем в общинско жилище – апартамент, находящ се на ул. „Делчо Спасов“ №17, ет.5, ап.15.

15.10. Изкупуване на еднофамилна вилна сграда – частна собственост, построена в общински поземлен имот с идентификатор 55302.104.510 по КККР на гр. Панагюрище.

15.11. Изразяване на предварително съгласие за смяна на предназначението на участък от Поземлен имот с идентификатор 55302.308.2, представляващ селскостопански, горски, ведомствен път – частна общинска собственост с площ 1234 кв. м.

15.12. Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn