Общински съвет-Панагюрище заседава днес. Вижте дневния ред

Днес, 19.05. 2022 г. от 16.00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет- Панагюрище. Предварителният дневен ред включва точки:

  1. Присъждане на наградите „Учител на годината“, Творец на годината“ и „Творец на Панагюрище“ за 2022 година.

  1. Определяне на представител на Община Панагюрище за участие в комисия за изработване на Областна здравна карта.

  1. Промяна на Бюджета на Община Панагюрище за 2022 година. Изменение на капиталовата програма.

  1. Упълномощаване Кмета на Община Панагюрище – Никола Белишки да присъства на Общото събрание на акционерите на „МБАЛ Пазарджик“ АД и гласува от името на Община Панагюрище

  1. Допълване на Решение №390 на Общински съвет – Панагюрище, прието на заседание от 24.02.2022г., протокол 31 за отдаване под наем на помещение, находящо се в сградата на детска градина „ЯНА“ с.Попинци.

  1. Разрешаване изработването и одобряване на подробен устройствен план (ПУП)- план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват, имот с идентификатор 55302.107.355 в местността “Мрамор” – землище на гр. Панагюрище.

  1. Одобряване на частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) по плана на гр. Панагюрище, Община Панагюрище.

  1. Разпореждане с общинско имущество

8.1. Отдаване под наем на общински терен, чрез публичен търг с тайно наддаване в с. Бъта.

8.2. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследниците на  Стоян Стайков Скачков.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn