Общински съвет-Панагюрище заседава днес. Вижте дневния ред

Днес,  23.02. 2023 г. от 15 .00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет- Панагюрище. Предварителният дневен ред включва осем точки:

  1. Приемане Отчет за изпълнението на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2022 г.

  1. Приемане Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в  Община Панагюрище през 2023 година.

  1. Приемане на Отчет за дейността  на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Панагюрище за 2022 година.

  1. Приемане Отчет за работата на Общински съвет-Панагюрище за второ полугодие на 2022 годинаПриемане План за работата на Общински съвет-Панагюрище до 30.09. 2023 година.

  1. Приемане Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет- Панагюрище за второ полугодие на 2022 година.
  1. Упълномощаване Кмета на Община Панагюрище – Никола Белишки да присъства на Общото събрание на акционерите на „МБАЛ Пазарджик“ АД и гласува от името на Община Панагюрище.

  1. Кандидатстване на Община Панагюрище с проектно предложение: “Ремонт на Народно читалище „Искра -1872“ село Попинци.

  1. Разпореждане с общинско имущество.

8.1.Продажба на Поземлен имот с идентификатор №59375.501.611 с площ 1145 кв.м, находящ се на ул. „Люляк” в с. Панагюрски колонии.

8.2. Продажба на общински поземлен имот с идентификатор №59375.501.482, находящ се на ул. „Рад Юруков-Слона“ в село Панагюрски колонии.

8.3. Изкупуване на поземлени имоти – частна собственост, във връзка с разширяването на Градски парк в гр. Панагюрище.

8.4. Отдаване под наем на части от сградата на Градски универсален магазин, гр. Панагюрище за търговска дейност чрез публичен търг с тайно наддаване.

8.5. Отдаване под наем на помещения във витринната част  под колонадата на  Градски универсален магазин, гр. Панагюрище чрез публичен търг с тайно наддаване.

8.6.Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на помещение, находящо се в сградата на Театър Дом- паметник, гр. Панагюрище, ул. „Петър Карапетров“ №2.

8.7. Отдаване под наем на общински терен в  с. Попинци, чрез публичен търг с тайно наддаване.

8.8. Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на медицински кабинет в Здравна служба с. Елшица

8.9.Удължаване срока на сключен през 2013г. десетгодиш договор за наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд до изтичане на стопанската 2022-2023г.

8.10. Приемане на Годишен план за паша за стопанската 2023/2024 година. Определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. Определяне на наемни цени на декар за индивидуално ползване на мерите, пасищата и ливадите – собственост на Община Панагюрище за стопанската 2023-2024 година.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn