Общински съвет-Панагюрище заседава днес. Вижте дневния ред

Днес, 27.04. 2023 г. от 16. 00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет- Панагюрище. Предварителният дневен ред включва десет точки:

  1. Обявяване на 2-ри май 2023 година за празничен и неприсъствен ден на територията на Община Панагюрище.

  1. Приемане на Отчет за изпълнение на Програмата за закрила на детето на Община Панагюрище за 2022 година и Програма за закрила на детето за 2023 година.

  1. Приемане  на Отчет за изпълнение на програмата за развитие на туризма на територията на Община Панагюрище за 2022 година 

  1. Приемане    на Програма  за развитие на туризма на територията на Община Панагюрище за 2023 година. 

  1. Приемане  на годишен отчет за дейността на Районно управление – Панагюрище при ОДМВР -Пазарджик за 2022 година.

  1. Даване съгласие на „Водоснабдяване и канализация-П“ ЕООД да закупи помпен агрегат.

  1. Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ)с възложител Лъчезар Иванов Мареков. 

  1. Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) с възложители Лъчезар Мареков и Василка Бундова.

  1.  Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) с възложители Лъчезар Мареков и Василка Бундова 

  1. Разпореждане с общинско имущество.

10.1. Сключване на нов договор за безвъзмездно право на ползване по реда на чл.39, ал.4 от ЗОС на общински имот .

10.2. Продажбата на общинската част придаваща се по регулация към УПИ XX-874 в кв.60 по плана на село Попинци и прекратяване на съсобствеността в имота

10.3. Продажбата на общинската част придаваща се по регулация към УПИ XIII-419 и УПИ XII-410,419 в кв.3 по плана на село Оборище и прекратяване на съсобствеността в имота.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn