Общински съвет- Панагюрище заседава днес. Вижте дневния ред

Редовно заседание ще проведе Общинският съвет в Панагюрище днес, 29 септември.  Ето какъв е предварителният дневен ред:

  1. Приемане на Отчет за касово изпълнение на бюджета, Отчет на сметките за средствата от Европейския съюз и сметки за чужди средства на Община Панагюрище за 2019 година.
  1. Приемане Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет-Панагюрище за първо полугодие на 2020 година.
  1. Упълномощаване Кмета на Община Панагюрище – Никола Белишки да присъства на Общото събрание на „Спорт Инвест Панагюрище“ ООД и гласува от името на Община Панагюрище
  1. Промяна на бюджета на Община Панагюрище за 2020 година. Изменение и допълнение на капиталовата програма.
  1. 5. Разрешение за формиране на паралелка в общинско училище с брой на учениците под минималния.
  1. Разпореждане с общинско имущество. 
  • Издаване на разрешително за водовземане на минерална вода чрез съществуващи водовземни съоръжения /КЕИ №№ 2-6 „Топла вода“/ от находище „Баня“, Община Панагюрище.
  • Изменение на действащия Общ устройствен план /ОУП/ на Община Панагюрище.
  • Учредяване право на строеж за реализация на проект „Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп“.
  • Учредяване право на строеж върху общински недвижим имот за изграждане на надстройка към съществуваща сграда, собственост на Ангелина Михайлова Георгиева.

6.5. Продажба на общински недвижими имоти, с. Левски, както следва:

– УПИ I-127 с площ от 502 кв.м, ведно с двуетажна сграда „Ракиджийница” със застроена площ от 119 кв.м, находящ се в кв.46 по плана на с. Левски;

– УПИ II-127 с площ от 467 кв.м, находящ се в кв.46 по плана на с. Левски;

– УПИ XI – „Фурна” с площ от 600 кв.м, находящ се в кв.31 по плана на с. Левски 

6.6. Продажбата на УПИ IV- „за ТП”, с площ 30 кв. м, находящ се в кв.27 по плана на с. Левски чрез публичен търг с тайно наддаване, за изграждане на трафопост.

Заседанието е с начален час 15 и ще бъде излъчвано на живо по телевизионно студио „Оборище прим“.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn