Общински съвет-Панагюрище заседава днес. Вижте дневния ред

Днес, 22.04.2021г., от 14.30 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Панагюрище. Ето какъв е предварителният дневен ред:

  1. Промяна в  поименния състав на ПК „Бюджет и икономика на общината“ и ПК „Образование, култура, младежки дейности и спорт“ към Общински съвет- Панагюрище

  1. Приемане Отчет за изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги в община Панагюрище (2016 – 2020) и на Плана за развитие на социалните услуги за 2020 година.

  1. Приемане на Отчет за изпълнение на програмата за закрила на детето в Община Панагюрище за 2020 г. и Програма за закрила на детето за 2021 година

  1. Приемане  на Отчет за изпълнение на програмата за развитие на туризма на територията на Община Панагюрище за 2020 година.

  1. Приемане на Програмата за развитие на туризма на територията на Община Панагюрище за 2021 година.

  1. Приемане на Годишен отчет за изпълнение на Актуализираната програма за управление на качеството на атмосферния въздух на Община Панагюрище /2015-2019 година/

  1.  Приемане на Годишен отчет на Регионалната програма за управление на отпадъците на Регионалното сдружение за управление на отпадъците/РСУО/ Панагюрище за общините Панагюрище и Стрелча/2016-2020 година/

  1. Даване съгласие за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода чрез съществуващи водовземни съоръжения /КЕИ №№2-6 „Топла вода“/ от находище „Баня“, община Панагюрище на Георги Иванов Обретенов=

  2. Даване съгласие за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода чрез съществуващи водовземни съоръжения /КЕИ №№2-6 „Топла вода“/ от находище „Баня“, община Панагюрище на ЕТ  „Аквила- Стоян Ножделов“

  1. Разпореждане с общинско имущество.

10.1. Продажбата на Поземлен имот с идентификатор 55302.501.474, с площ 474 кв.м, находящ се на ул. „Чучура” №9 в гр. Панагюрище на Веско Янков Велев и Мария Ягодова Велева, собственици на сграда, находяща се в имота.

10.2. Прекратяване на съсобственост в недвижимия имот, представляващ УПИ XXI-5084, кв.55 по плана на гр. Панагюрище,  находящ се на ул. ”Генерал Дондуков”, чрез продажба на общинската част в имота, с площ 1,87 кв.м, представляваща част Поземлен имот с идентификатор №55302.501.9566 на съсобствениците Нено Танев Атанасов и Радка Петрова Атанасова.

10.3.Прекратяване на съсобственост в недвижимия имот, представляващ УПИ ХXII-705, находящ се кв.19 по плана на с. Баня, чрез продажба на общинската част в имота, с площ 195 кв.м  в полза на съсобственика в урегулирания поземлен имот – Любомир Николов Манчев.

 10.4.Учредяване право на строеж върху общинска земя в полза на Анна Атанасова Ланджева и Ганчо Делчев Ланджев за реконструкция на съществуваща сграда с идентификатор №59375.501.253.1 с площ от 18 кв.м. и изграждане на пристройка с площ 18 кв.м. към сградата, находяща се в общински Поземлен имот с идентификатор №59375.501.253 в с.Панагюрски колонии

10.5. Учредяване право на строеж върху общинска земя в полза на Николай Иванов Шопов за реконструкция на съществуваща сграда с идентификатор №59375.501.253.2 с площ от 19 кв.м. и изграждане на пристройка с площ 19 кв.м. към сградата, находяща се в общински Поземлен имот с идентификатор №59375.501.253 в с.Панагюрски колонии.

10.6. Учредяване право на строеж върху общинска земя в полза на Панчо Николов Бояджиев за реконструкция и пристройка с обща площ от  40 кв.м. на съществуваща сграда с идентификатор №59375.501.253.4, находяща се в общински Поземлен имот с идентификатор №59375.501.253 в с.Панагюрски колонии

10.7. Учредяване право на строеж върху общинска земя в полза на Недялка Теофилова Узунова, Любка Динкова Узунова-Димитрова и Георги Динков Узунов за реконструкция на съществуваща сграда с идентификатор №59375.501.253.5 с площ от 18 кв.м. и изграждане на  пристройка с площ 18 кв.м. към сградата, находяща се в общински Поземлен имот с идентификатор №59375.501.253 в с. Панагюрски колонии.

 10.8.Учредяване право на строеж върху общинска земя в полза на Мими Стефанова Маринова и Атанас Стойчев Маринов, за реконструкция на съществуваща сграда с идентификатор №59375.501.253.7 с площ от 18 кв.м. и изграждане на пристройка с площ 18 кв.м. към сградата, находяща се в общински Поземлен имот с идентификатор №59375.501.253 в с.Панагюрски колонии.

10.9. Учредяване право на строеж върху общинска земя в полза на Стойно Петров Илчев за реконструкция на съществуваща сграда с идентификатор №59375.501.253.8 с площ от 18 кв.м. и изграждане на  пристройка с площ 7,5 кв.м. към сградата, находяща се в общински Поземлен имот с идентификатор №59375.501.253 в с. Панагюрски колонии.

10.10. Учредяване право на строеж върху общинска земя в полза на Климент Бориславов Стефанов и Иван Бориславов Стефанов за изграждане на надстройка /тераса/ с площ 43 кв.м. към съществуваща сграда с идентификатор №59375.501.516.1, построена в общински Поземлен имот №59375.501.516, находящ се  в село Панагюрски колонии.

10.11. Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на кабинет по дентална медицина, Здравна служба, с. Баня.

10.12. Даване съгласие да бъде продължен срокът на действие на сключени през 2011 г. десетгодишни договори за наем на земеделски земи от ОПФ до изтичане на стопанската 2020-2021 година или до 30.09.2021 г.

10.13. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследниците на Цвятко Георгиев Паланкалиев.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn