Общински съвет-Панагюрище заседава днес. Вижте дневния ред

Общински съвет-Панагюрище  ще проведе редовно заседание днес, 31 август.  Предварителният дневен ред включва четири точки:

  1. Разрешение за формиране на паралелки в общинските училища с брой на учениците под минималния.
  1. Предоставяне на безлихвен заем на „Водоснабдяване и канализация-П“ ЕООД, гр. Панагюрище.
  2. Приемане Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет- Панагюрище за първо полугодие на 2021 година
  1. Разпореждане с общинско имущество.

4.1. Настаняване под наем в общинско жилище, находящо се в гр. Панагюрище
4.2. Отдаване  под наем на помещение с площ от 11кв.м., находящо се на III-тия етаж в административната  част в сградата на Градски универсален магазин гр. Панагюрище, чрез публичен търг с тайно наддаване.

След изчерпване на дневния ред ще се проведе Общо събрание на общинското търговскодружество „Диагностично-консултативен център I“ ЕООД, град Панагюрище за 2020 година.

ПОКАНА
за провеждане на Общо събрание на „Диагностично-консултативен център I“ ЕООД, град Панагюрище за 2020 година

  1. Приемане доклада на управителя на „ДКЦ – I“ ЕООД, за дейността на дружеството през 2020 година.
  2. Приемане на годишния финансов отчет на „ДКЦ – I“ ЕООД за 2020 година.
  3. Приемане на решение за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2020 година.
  4. Определяне на окончателния размер на възнаграждението на управителя на „ДКЦ – I“ ЕООД за 2020 г.
  5. Определяне на бизнес задача на управителя на „ДКЦ – I“ ЕООД за 2021 г.
  6. Вписване на приетите решения в Търговския регистър.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn