Общински съвет-Панагюрище заседава днес. Вижте дневния ред

Днес, 30.11. 2021 г. от 16.00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет- Панагюрище. Предварителният дневен ред включва точки:

1.Приемане на Общинска програма за намаляване на риска от бедствия 2021-2025 година.

2. Актуализиране на бюджета.

3. Освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за календарната 2022 година на
Център за подкрепа за личностно развитие, детски градини и читалищата на
територията на Община Панагюрище.

4. Увеличаване капитала на „Водоснабдяване и канализация – П“ ЕООД чрез записване на
дялове.

5. Погасяване от „Водоснабдяване и канализация – П“ ЕООД към Община Панагюрище на
средства по предоставени възмездни финансови помощи.

6. Съгласуване на Бизнес план за дейността на „Водоснабдяване и канализация – П“ ЕООД,
гр. Панагюрище като ВиК оператор за периода 2022-2026 година.

7. Разпореждане с общинско имущество.

7.1. Продажба на общински имот УПИ I-109 „За училище“ и построените в имота сгради,
находящ се в кв. 25 по плана на село Баня.

7.2. Продажба на общински поземлен имот с идентификатор №55302.501.172, находящ се
на ул. „Чучура“ №21 в гр. Панагюрище.

7.3. Продажбата на общинската част придаваща се по регулация към УПИ IV-4169,4179 в
кв.1206 по плана на гр. Панагюрище и прекратяване на съсобствеността в имота.

7.4. Продажба на общински поземлен имот с идентификатор №59375.501.128, находящ се
на ул. „Рад Юруков-Слона“ в село Панагюрски колонии.

7.5. Продажба на общински поземлен имот с идентификатор №59375.501.550, находящ се
на ул. „Георги Бенковски“ в с. Панагюрски колонии.

7.6. Продажба на Поземлен имот с идентификатор №59375.501.496 с площ 910 кв.м,
находящ се на ул. „Слънчева поляна“ в с. Панагюрски колонии.

7.7. Продажба на общински поземлен имот с идентификатор №59375.501.723, находящ се
на ул. „Райна Княгиня“ в с. Панагюрски колонии.

7.8. Продажбата на общинската част, придаваща се по регулация към УПИ V-577 в кв. 19 по
плана на село Баня и прекратяване на съсобствеността в имота.

7.9. Продажбата на общинската част, придаваща се по регулация към УПИ XV-342 в кв.62
по плана на село Баня и прекратяване на съсобствеността в имота.

7.10. Изкупуване на поземлени имоти – частна собственост, във връзка с разширяването на
Градски парк в гр. Панагюрище.

7.11. Отказ да се изкупи самостоятелен обект в сграда с идентификатор на обекта
№55302.501.3951.8.2, находящ се в сграда построена в общински поземлен имот с адрес: обл.
Пазарджик, гр. Панагюрище, ул. „Одрин“ №10.

7.12. Учредяване на отстъпено право на строеж за реконструкция на сгради и изграждане на
пристройка с площ 18 кв. м. към една от сградите, находящи се в общински поземлен имот в
с. Панагюрски колонии на Васил Маринов Костурков.

7.13. Учредяване на отстъпено право на строеж за реконструкция на сграда и изграждане на
пристройка с площ 18 кв.м. към нея, находяща се в общински поземлен имот в с. Панагюрски
колонии на Стефка Ангелова Николова.

7.14. Предоставяне на имоти – полски пътища, попадащи в масивите за ползване за
стопанската 2021-2022 година.

7.15. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на
чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследниците на Георги Ангелов Навущанов.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn