Днес Общински съвет-Панагюрище се събира на заседание

Промяна в състава на постоянните комисии към Общински съвет-Панагюрище е точка първа от предварителния дневен ред на заседанието на местния парламент днес.
Актуализиране състава на Наблюдателната комисия към Общински съвет-Панагюрище и утвърждаване на одобрена цена за нова услуга- пречистване на отпадъчни води, предоставяна от „ВиК-П“  ЕООД-гр. Панагюрище, са други две точки от дневния ред.
Предстои местните старейшини да се произнесат по още няколко решения, касаещи разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план, учредяване на вещни права върху земеделска територия- общинска собственост, кандидатстване на Община Панагюрище с проектни предложения по НАРЕДБА № 12 от 25 юли 2016г.за прилагане на под мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Точката, свързана с разпореждане с общинско имущество включва няколко подточки, касаещи промяна на бюджета на Община Панагюрище за 2016г. и изменение на инвестиционната програма, продажба и предоставяне на общински имоти.

Заседанието на Общински съвет започва в 14 часа и ще се излъчва на живо по телевизионно студио „Оборище прим“.

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn