Общински съвет- Панагюрище ще заседава на 23 юни. Вижте дневния ред

На 23.06. 2022 г. от 15 .00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет- Панагюрище. Предварителният дневен ред включва три точки:

  1. Промяна в поименния състав на постоянните комисии „Териториално и селищно устройство“ и „Екология, туризъм, селско и горско стопанство“.

  1. Промяна на Бюджета на Община Панагюрище за 2022 година. Изменение на капиталовата програма. 

  1. Разпореждане с общинско имущество.

3.1. Прекратяване на процедура за приватизация на „ДИАГНОСТИЧНО- КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР I ПАНАГЮРИЩЕ“ ЕООД

3.2.Застраховане на имоти- частна общинска собственост за 2022 година 

3.3. Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на медицински кабинет №3 и манипулационна №2 и припадащите се общи части към тях от І-вия етаж /ново крило/ на сградата на поликлиниката, ул. Д-р Лонг”, гр. Панагюрище.

3.4.Учредяване на отстъпено право на строеж за построяване на масивна едноетажна жилищна сграда в общински поземлен имот с идентификатор №55302.501.4244, находящ се на ул. „Малина“ №32 в град Панагюрище.

3.5. Учредяване на отстъпено право на строеж към жилищна сграда, построена в общински поземлен имот с идентификатор №59375.501.227, находящ се на ул. „Атанас Кирилов“ в село Панагюрски колонии.

3.6. Продажба на Поземлен имот с идентификатор №59375.501.590, находящ се на ул. „Проф. Петър Дееничин” в с. Панагюрски колонии.

3.7. Продажбата на общинската част придаваща се по регулация към УПИ II-697 в кв.37 по плана на село Баня и прекратяване на съсобствеността в имота.

3.8. Продажбата на общинската част придаваща се по регулация към УПИ XX-874 в кв.60 по плана на село Попинци и прекратяване на съсобствеността в имота.

3.9. Продажба на Поземлен имот с идентификатор №59375.501.771 с площ 816 кв.м, находящ се на ул. „Георги Дедев” в с. Панагюрски колонии.

3.10. Прекратяване на съсобственост в недвижим поземлен имот с идентификатор 55302.394.59 по КККР на гр. Панагюрище, представляващ Друг вид земеделска земя в местност Фетенци, чрез продажба на общинската част от имота на съсобствениците Христо Ангелов Демиров и Невяна Божидарова Данчева.

3.11. Прекратяване на съсобственост в недвижим поземлен имот с идентификатор 55302.101.368 по КККР на гр. Панагюрище, представляващ овощна градина в местност Мочин шавар, чрез продажба на общинската част от имота на съсобственика Николай Стоянов Немигенчев.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn