Общински съвет- Панагюрище ще заседава на 30 март . Вижте дневния ред

На 30.03. 2023 г. от 15. 00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет- Панагюрище. Предварителният дневен ред включва десет точки:

 1. Приемане на разчети на Община Панагюрище за 2023 година.

 1. Приемане на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет на община Панагюрище и Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет на община Панагюрище.

 1. Приемане на Отчет на Община Панагюрище за 2022 година в изпълнение на областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите /2021-2030/ на област Пазарджик. 

 1. Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Панагюрище за 2023 година. 

 1. Издаване на запис на заповед от община Панагюрище в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по Споразумение № РД 50 – 193 от 29.11.2016 г. по реда на чл. 7, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1/22.01.2016 г. на МЗХГ по подмярка 19.4 Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за проект „Изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие” и сключено Споразумение между МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”, УО на ПРСР 2014 -2020 г., УО на ОПРЧР 2014 -2020 г. и УО на ОПИК 2014 -2020 г.

 1. Именуване на улица в гр. Панагюрище. 

 1. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) с възложител „ФАЙЪР“ ООД.

 1. Даване предварително съгласие за провеждане на процедура за утвърждаване на трасе за транспортен достъп и разрешение за изработване на ПУП- ПП с възложител Георги  Йорданов.

 1. Разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/-План за регулация /ПР/ с възложител  „ВиП-2010“ ООД. 

 1. Разпореждане с общинско имущество.

10.1.Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на  медицински кабинети №4 и №5 и припадащите се общи части към тях от І-вия етаж /ново крило/ на сградата на поликлиниката, ул. Д-р Лонг” гр. Панагюрище.

10.2.Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на медицински кабинет №6 и припадащите се общи части към него от І-вия етаж /ново крило/ на сградата на поликлиниката, ул. „Д-р Лонг” гр. Панагюрище. 

10.3.Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на медицински кабинет №15 и припадащите се общи части към него от І-вия етаж /старо крило/ на сградата на поликлиниката, ул. Д-р Лонг” гр. Панагюрище

10.4.Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на медицински кабинет в Здравна служба с. Бъта.

10.5.Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на кабинет по дентална медицина в Здравна служба с. Бъта.

10.6.Отдаване под наем на кафе-сладкарница заедно с остъклен навес  с обща площ от 233 кв.м., находяща се в сградата на Театър Дом – паметник,  гр. Панагюрище, чрез публичен търг с тайно наддаване. 

10.7.Продажба на общински поземлен имот с идентификатор №55302.501.4060, находящ се на ул. „Академик Атанас Шопов“ №2 в град Панагюрище.

10.8.Продажба на поземлен имот с идентификатор №55302.501.4244 с площ 536 кв.м, находящ се на ул. „Малина” №32 в гр. Панагюрище.

10.9.Продажба на УПИ VI-179, находящ се в квартал 23 по плана на село Поибрене 

Покана за свикване  на редовно годишно  Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдителен комплекс“ ООД

 1. Изменение и допълнение на Дружествения договор на „Водоснабдителен комплекс“ ООД, чрез създаване на нова т.14.4 на чл.14 със следното съдържание: „Общото събрание приема всички решения от неговата компетентност в обикновена писмена форма, с изключение на решенията по чл.137, ал.1, т.7 от ТЗ, за които се прилага предвидената в чл.137, ал.4 от ТЗ форма на протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.“

 2. Приемане на Годишния финансов отчет на „Водоснабдителен комплекс“ ООД за 2022 г.
 3. Освобождаване от отговорност Управителя на „Водоснабдителен комплекс“ ООД за дейността му до момента.

 4. Освобождаване от длъжност на Управителя на „Водоснабдителен комплекс“ ООД – Симеон Павлов Руйнеков.

 5. Избор на нов Управителя на „Водоснабдителен комплекс“ ООД – Николай Стефанов Калпаков.

 6. Упълномощаване на Изпълнителния директор на съдружника „Асарел-Медет“ АД да сключи договор за управление с новоизбрания управител.

 7. Разни

 

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn