Общински съвет- Панагюрище ще заседава на 27 март. Вижте дневния ред

На 27.03. 2024 г. от 16.00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет- Панагюрище. Предварителният дневен ред включва 7 точки.

 1. Приемане на „Програма за енергийна ефективност на Община Панагюрище 2023-2030“.

 1. Приемане Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Панагюрище за 2023 година.

 1. Кандидатстване с проектно предложение „Доставка на професионално кухненско оборудване и обзавеждане за нуждите на Домашен социален патронаж – община Панагюрище по процедура за набиране на проектни предложения за финансиране от Фонд „Социална закрила“ – 2024 година.

 1. Приемане на Годишен план за паша за стопанската 2024-2025 година. Определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. Определяне на наемни цени на декар за индивидуално ползване на мерите, пасищата и ливадите – собственост на Община Панагюрище за стопанската 2024-2025 година.

 1. Разпореждане с общинско имущество.

  1. Изработване и одобряване задание по чл. 125 от ЗУТ на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват имоти с идентификатори 55302.442.14, 55302.442.15 и 55302.442.16 в местността “ПОЛЕТОземлище на гр. Панагюрище, община Панагюрище, с предназначение – земеделска земя, начин на трайно ползване – ниви, с цел промяна на предназначението им в „ТРАУРНА ОБРЕДНА ДЕЙНОСТ И ЖИЛИЩНИ НУЖДИ“ съгласно приложената скица-проект и задание.

  1. Изработване и одобряване задание по чл. 125 от ЗУТ на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват имот с идентификатор 55302.441.78 в местността “ПОЛЕТО” – землище на гр. Панагюрище, Община Панагюрище, с предназначение – земеделска земя, начин на трайно ползване – нива, с цел промяна на предназначението му за „ПРОМИШЛЕНА И СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ“

  1. Продажбата на общински поземлен имот с идентификатор №55302.501.2458, ведно с построена в имота двуетажна административна сграда, находящ се в град Панагюрище, ул. „Рад Гемеджиев“ чрез публичен търг с тайно наддаване.

  1. Разполагане на телекомуникационни съоръжения и свързаното с тях оборудване в поземлен имот с идентификатор 02717.42.353 по Кадастралната карта за землището на с. Баня, община Панагюрище.

  1. Продажба на поземлен имот – УПИ VI – „за ТП” в кв.51 по плана село Попинци, Община Панагюрище с площ 45 кв.м. – общинска собственост за изграждане на трафопост.

  1. Сключване на договор за безвъзмездно управление по реда на чл. 12, ал.3 от Закона за общинската собственост на помещения в сградата на поликлиниката, частна общински собственост, за нуждите на ЦСМП, филиал Панагюрище.

 1. Отказ за изкупуване на жилищни сгради  с идентификатори 59375.501.226.1; 59375.501.226.4 и 59375.501.226.5 – частна собственост, построени в общински поземлени имоти с идентификатори 59375.501.226 и 59375.501.227  по КККР на с.Панагюрски колонии, община Панагюрище.

 2. Предложение за именуване на улица в град Панагюрище.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn