Общински съвет- Панагюрище ще заседава на 30 май. Вижте дневния ред

На 30.05. 2024 г. от 16.00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет- Панагюрище. Предварителният дневен ред включва 9 точки.

1. Предоставяне на възмездна финансова помощ на „Водоснабдяване и канализация – П“ЕООД град Панагюрище.

2. Упълномощаване ВрИД Кмет на Община Панагюрище – Петър Каменски да присъства на Общото събрание на акционерите на „МБАЛ Пазарджик“ АД и гласува от името на община Панагюрище.

3. Даване предварително съгласие за провеждане на процедура за промяна на предназначението на част от общински имот в път с трайна настилка и даване разрешение за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план.

4. Даване съгласие за продажба на проектни поземлени имоти с идентификатори 55302.501.5330, 55302.501.5327, придаващи се по Подробен устройствен план – план за регулация, както и покупка на проектен поземлен имот с идентификатор 55302.501.5323, отнемащ се по Подробен устройствен план – план за регулация.

5. Учредяване на отстъпено право на строеж за изграждане на пристройка към жилищна сграда в общински поземлен имот с идентификатор 59375.501.509 по КККР на с. Панагюрски колонии, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик.

6. Застраховане на имоти – частна общинска собственост за 2024 год..

7. Настаняване под наем в общинско жилище – апартамент, находящ се на ул. „Иван Кузмов“ бл. 2, ет. 2, ап. 8 в гр. Панагюрище.

8. Одобряване на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – град Панагюрище за

мандат 2024-2028 година.

9. Одобряване на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – град Пазарджик за мандат 2024-2028 година.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn