Общински съвет- Панагюрище ще заседава на 16 декември. Вижте дневния ред

На 16.12. 2021 г. от 16.00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет- Панагюрище. Предварителният дневен ред включва точки:

  1. Одобряване на План- сметка  за необходимите разходи за услуги по събиране и транспортиране  на битови отпадъци, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации в депо, поддържане  чистотата на териториите за обществено ползване    на територията на Община Панагюрище за 2022 година.

  1. Приемане на Бизнес план за дейността на „ДКЦ I -Панагюрище“ ЕООД през периода 2022-2024 година 

  1. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на Илия Георгиев Анчев и Неделко Георгиев Анчев от гр. Панагюрище

  1. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на Цвятко Тодоров Тодорчев, с. Баня

  1. Разпореждане с общинско имущество.

5.1.  Определяне на предназначението на общинските жилища на територията на Община Панагюрище

5.2. Настаняване под наем в общинско жилище – апартамент, находящ се на ул. „Иван Кузмов“ бл.2, ет.2, ап.8.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn