Общински съвет- Панагюрище ще заседава на 28 април. Вижте дневния ред

На 28.04. 2022 г. от 15.00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет- Панагюрище. Предварителният дневен ред включва 9 точки:

  1. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, приет с Решение № 10/18.12.2019 г., изм. и доп. с Решение № 172/17.12.2020 г.

  1. Промяна в състава на Съвета по въпросите на социалните услуги.

  1. Приемане на Отчет за изпълнение на Плана за развитие на социалните услуги за 2021 година. 

  1. Приемане на Отчет за изпълнение на Програмата за закрила на детето на Община Панагюрище за 2021 година и Програма за закрила на детето за 2022 година.

  1. Приемане  на Отчет за изпълнение на програмата за развитие на туризма на територията на Община Панагюрище за 2021 година. 

  1. Приемане   на Програмата за развитие на туризма на територията на Община Панагюрище за 2022 година. 

  1. Упълномощаване Кмета на Община Панагюрище – Никола Белишки да присъства на Общото събрание на акционерите на „Спорт Инвест – Панагюрище“ ООД и гласува от името на Община Панагюрище

  1. Разрешение за изработване на  Подробен устройствен план /ПУП/- План за регулация и застрояване /ПРЗ/ с възложител „СОЛАР АСЕТС“ ООД

9. Разпореждане с общинско имущество.

9.1. Учредяване на безвъзмездно право на строеж върху общински имот с идентификатор №55302.501.1925, находящ се на ул. „Братя Дейкови“ №9 в гр. Панагюрище в полза на Министерството на здравеопазването, за построяване на сграда за „Център за спешна медицинска помощ“.

9.2. Учредяване на отстъпено право на строеж към вилна сграда, построена в общински поземлен имот с идентификатор №59375.501.149, находящ се на ул. „Рад Дедев“ в село Панагюрски колонии

9.3.Учредяване на безвъзмездно право на ползване на общински недвижим имот- спортна площадка, част от поземлен имот с идентификатор № 55302.501.5006. 

9.4. Продажба на общински поземлени имоти УПИ I – “За обществена сграда“ и УПИ II За детска градина“, находящи се в кв.27, село Оборище.

9.5. Изкупуване на част от частен поземлен имот във връзка с разширяване на ул. „Чучура“ в гр. Панагюрище и прилагане на уличната регулация.

9.6. Възстановяване на разходите за неотложен ремонт на покрива на жилищен блок №17, вх.А, находящ се на ул. „Делчо Спасов“ в гр. Панагюрище.

9.7. Отдаване под наем на I-ви етаж от търговската част на сградата на Градски универсален магазин, гр. Панагюрище, частна общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване.

9.8.Отдаване под наем на помещение с площ от 13кв.м., находящо се на II-рия етаж в административната част в сградата на Градски универсален магазин гр. Панагюрище, чрез публичен търг с тайно наддаване.

9.9. Отдаване под наем на общински имот, чрез публичен търг с тайно наддаване на „Уникредит Булбанк“ АД.

9.10. Отдаване под наем на помещение във витринната част под колонадата на Градски универсален магазин, гр. Панагюрище чрез публичен търг с тайно наддаване

9.11. Удължаване срока на сключени през 2012г.  десетгодишни договори за наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд до изтичане на стопанската 2021-2022г. 

9.12. Даване съгласие на „Водоснабдяване и канализация- П“ ЕООД за закупуване на помпени агрегати.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn