Общинското предприятие „Чистота“ търси да назначи старши счетоводител

Общинското предприятие „Чистота”,  гр. Панагюрище обявява свободно работно място  за длъжността „Старши счетоводител“ на 8-часов работен ден.

Минимални изисквания за заеманата длъжност:

 1. Висше образование /бакалавър, магистър/
 2. Области на висше образование – икономическо;
 3. Компютърна грамотност;
 4. Много добри комуникативни и организационни умения;
 5. Умения за работа в екип.
 6. Документи,  които работникът трябва да познава: Кодекс на труда; Правила за ЗБУТ; Закона за счетоводство; ЗДДФЛ; ЗКПО; Националния сметкоплан; Закона за здравното осигуряване; Други наредби, указания, инструкции свързани с финансово-счетоводната дейност

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор, по чл.70, ал.1 във връзка с чл.67,ал.1, т.1.

Ред за провеждане на подбора:

 1. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:
 • Писмено заявление за кандидатстване;
 • Автобиография/ СV/ по образец;
 • Копие от диплом за завършено образование;
 • Копие от трудова книжка;

Документите следва да се подават лично в деловодството на ОП „Чистота” гр.Панагюрище, намиращо се в индустриалната част на гр.Панагюрище срещу тухларната, в срок до 07.07.2017 г. до 16.00 ч.

Подборът протича в два етапа:

 • Разглеждане на представените документи;
 • Интервю в 3-дневен срок, след проверка за съответствие на представените  документи.

До по-нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили пълен комплект документи или същите не отговарят на поставените изисквания.

Кандидатите ще бъдат уведомени в тридневен срок, след обявения краен срок.

Телефон за контакти: 0884541763; 0884541768.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn