Обявен е подбор за психолог в ЦОП „Зора“-Панагюрище

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

обявява подбор на кандидати за длъжността психолог в Център за обществена подкрепа „Зора“, град Панагюрище – 1 щатна бройка, на 8 часов работен ден.

 1. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Завършено висше образование;

 • Минимална образователна степен: Бакалавър;

 • Области на висше образование: Психология;

 • Компютърни умения;

 • Добро познаване на нормативната уредба в сферата на социалните

услуги, както Етичния кодекс на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги и Етичния кодекс на работещите с деца;

 • Трудов стаж по специалността се счита за предимство.

 • Допълнителни квалификации по специалността се считат за предимство.

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Способност за работа с деца, включително с деца в риск и техните семейства;

 • Способност за работа с деца/лица, включително с увреждания, и техните семейства;

 • Добри комуникативни умения и умения за работа в екип – в самата услуга и при междуинституционално сътрудничество и взаимодействие;

 • Умения за изследване, изслушване и разбиране на проблеми и затруднения на деца/лица включително с увреждания;

 • Умения за бърза, адекватна реакция и вземане на решение в ситуация на криза, емоционален конфликт, осъществяване на кризисни интервенции, умения за адекватно поведение при работа с деца/лица с агресивно/автоагресивно поведение и други;

 • Подкрепа за придобиване на умения за разпознаване на рисковите ситуации в процеса на полагане на грижи за деца и зависими членове на семейството и прилагане на адекватни поведенчески модели;

 • Оказване на подкрепа за справяне с емоционално и психическо напрежение и натоварване в резултат на дейностите, свързани с полагане на грижи за деца и зависими членове на семейството.

 1. Основни задължения и отговорности за длъжността:

1. Планира дейностите си по предлаганите услуги в краткосрочен и дългосрочен план, като спазва определените срокове;

2. Участва и подпомага процеса на събиране на информация, свързана с наблюдение и изготвянето на Индивидуална оценка на потребностите и Индивидуален план за подкрепа на потребителите;

3. Съдейства в работата по създаване на досие на всеки потребител в ЦОП. Води документацията на потребителите на услугата, с които провежда специализирана работа и консултиране;

4. Систематизира и прилага в досието на потребителя материалите (инструментариум) за провеждане на психологическото изследване;

5. В процеса на работа използва само утвърдени методи – стандартизирани тестове, инструкции, наблюдения, анализи;

6. Извършва психодиагностика, в това число скрининг и интервенционна работа с ползвателите на услугата;

7. Планира и води индивидуална и групова работа с потребителите в ЦОП;

8. Участва в мултидисциплинарни срещи по случаи на ползватели на услуги към ЦОП;

9. Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в центъра и извън него.

10. Работи в сътрудничество с другите институции;

11. Работи със задължителната документация на услугата, дава предложения за въвеждане и използване на нови инструменти, техники и методи на работа;

12. Провежда дейности, които са предвидени в концепцията и описанието на услугата;

13. Изпълнява и други, конкретно възложени задачи. Проявява гъвкавост при изпълнението на всякакви други задължения, които могат да бъдат поставени от прекия му ръководител, свързани с работния процес.

Длъжностната характеристика за обявената позиция е на разположение на кандидатите в сградата на Община Панагюрище на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“ № 13.

 1. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

 1. Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания – административно съответствие;

 2. Събеседване с кандидатите, които отговарят на административното съответствие.

 1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ПО ПОДБОР

1. Заявление – по образец;

2. Автобиография (европейски формат);

3. Мотивационно писмо;

4. Копие на документ за завършено образование;

5. Копие на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (ако е приложимо);

6. Копие на документи, доказващи допълнителни умения и квалификация (ако е приложимо).

 1. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Център за административно обслужване в сградата на Община Панагюрище на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“ № 13 от 02.10.2023 г. до 10.10.2023 г. включително.

Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.

Телефони за информация: 0357/6 00 61; 0357/6 00 82.

До участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Нормативни документи за подготовка на кандидатите:

 • Закон за социалните услуги и Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги;

 • Закон за закрила на детето и Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето;

 • Наредба за качеството на социалните услуги;

 • Етичния кодекс на работещите с деца и Етичен кодекс на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги.

Интервю с допуснатите кандидати ще бъде проведено на 11.10.2023 година.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn