Обявиха конкурс за директор на ДГ „Пролет”

Община Панагюрище обявява конкурс:

I. За длъжността „директор“ на общинска детска градина – 1 щатна бройка по трудово правоотношение.

Място на работа: Община Панагюрище, ДГ „Пролет” – гр. Панагюрище, улица „Кръстьо Гешанов” № 8.

 

 1. Кратко описание на длъжността.

Директорът планира, ръководи и отговаря за осъществяването на държавната и общинска политика в областта на образованието, образователно – възпитателния процес и цялостната административно – управленска и финансова дейност в детската градина.

 

III. Минимални изисквания за заемане на длъжността.

 1. Да са български граждани.
 2. Да притежават диплома за завършено висше образование съгласно чл. 213, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование. Да притежават специалност от професионално направление „педагогика” с присъдена професионална квалификация „педагог” и/или  „детски и начален учител”,  специалност от друго професионална направление с присъдена квалификация „учител” и допълнителна професионална квалификация „детски учител”.
 3. Професионален опит по специалностите по т.2: не по – малко от 5 години учителски трудов стаж по смисъла на чл. 213, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.
 4. Да отговарят на изискванията на чл. 215, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование: да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията; да не са лишавани по съдебен ред от правото да упражняват учителска професия; да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката. Да не им е налагано дисциплинарно наказание „уволнение” по чл. 188, т. 3 от Кодекса на труда и трудовото им правоотношение да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от Кодекса на труда или на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса освен, ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред.
 5. Да познават законовите и подзаконовите нормативни документи в системата на образованието, административно-управленските, трудово-правните дейности, финансовите дейности и системата за закрила на детето. Да познават европейските принципи и политики за повишаване качеството на образованието.

 

 

 1. Начин за провеждане на конкурса.

Кандидатите непредставили необходимите документи за участие в конкурса по т.V, или които не отговарят на минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, не се допускат до конкурса.

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе на два етапа от комисия  назначена със заповед на Кмета на Община Панагюрище:

Първи етап: Защита и оценка на стратегия от допуснатите кандидати, свързана с развитието на детската градина за период от 4 години;

Втори етап: Провеждане на интервю.

Кандидатите ще бъдат оценявани по следните направления:

 1. Вижданията на кандидата за развитието на детската градина. Умение за планиране;
 2. Познаване и правилно прилагане на законодателството в системата на образованието, административното управление, трудово – правните дейности, финансовите дейности и системата за закрила на детето. Да познават европейските принципи и политики за повишаване качеството на образованието;
 3. Предлагане на инициативи, търсене и прилагане на ефективни начини за постигане на по-високи резултати и качество на работата;
 4. Познаване на интересите и очакванията на вътрешните и външните потребители на услугите, които се предоставят. Прилагане на подходи, които допринасят за по-пълно и по-качествено удоволетворяване на потребностите на клиентите;
 5. Формулиране на ясни цели, убедително представяне на добре структурирани и аргументирани тези, съобразени с наличните ресурси и изисквания за качество, както и с целите на конкретно поставената тематика / въпроси;
 6. Познаване на националните и европейските политики за повишаване качеството на образованието;
 7. Яснота и обоснованост на изложените виждания и тези, в съответствие с целите на конкретно поставената тематика;
 8. Познаване на нормативна уредба в посочените области.

 

 1. Документи за участие в конкурса.

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

– Заявление за участие в конкурса /свободен текст /;

– Документ за самоличност /копие/;

– Професионална автобиография /CV/ ;

– Копия от документи за: завършена степен и специалност на висшето образование, придобита професионално–квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност /според изискванията на длъжността/;

– Копие от трудовата книжка и/или документ, удостоверяващ професионалния опит по специалността;

– Медицинско свидетелство за предварителен медицински преглед във връзка с кандидастването за длъжността директор на общинска детска градина;

– Свидетелство за съдимост /в срок на валидност/;

– Документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ липсата на заболявания по чл. 2 от Наредба № 4 от 24 октомври 2016 година;

– Писмена разработка – стратегия,  свързана с развитието на детската градина за период от 4 / четири / години – се представя в 1 екземпляр, в запечатан и ненадписан плик.

При подаване на документите се представят и оригиналите за сравняване. Копията от представените документи следва да са ясни и четливи. Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и /или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

При подаване на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностна характеристика за конкурсната длъжност

 

 1. Място и срок за подаване на документите за участие.

 Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа,  в сградата на Общинска администрация – Панагюрище, пл. „20-ти април”  № 13, стая № 314, в едномесечен срок от публикуване на обявата за конкурса. Заявлението и документите за участие, описани подробно в т. V, се подават в запечатан плик с надпис „Конкурс за заемане на длъжността „директор“ на детска градина „Пролет“ – гр. Панагюрище, изписват се трите имена на кандидата, адрес, телефон и e-mail. Стратегията, свързана с развитието на детската градина за период от четири години се представя в 1 екземпляр в запечатан и ненадписан плик.

 

Oborishte.bg

 

 

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn