Обявиха конкурс за директор на ОДЗ „Звънче“

 

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ОБЯВЯВА  КОНКУРС:
1. За длъжността „Директор“ на общинска детска градина – 1 щатна бройка  по трудово  правоотношение.
Място на работа: Община Панагюрище, ОДЗ „Звънче“– гр. Панагюрище, улица „Олга Брадистилова“ №3
ІІ. Кратко описание на длъжността
Директорът планира, организира, ръководи и отговаря за осъществяването на държавната политика в областта на образованието, образователно-възпитателния процес и цялостната административно-управленска и финансова дейност в детската градина

III. Изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността

 1. Да са български граждани.
 2. Да притежават диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висшето образование „бакалавър“ или „магистър“. Да притежават специалност от професионално направление „педагогика“ с присъдена професионална квалификация „педагог“ и/или „детски учител“, „детски и начален учител“; специалност от друго професионално направление с присъдена квалификация „учител“ и допълнителна професионална квалификация „детски учител“.
 3. Професионален опит по специалностите по т.2: не по-малко от 5 години учителски трудов стаж по смисъла на чл.19, ал.1 и ал.2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.
 4. Да отговарят на изискванията на чл.40, ал.4 от Закона за народната просвета: да не са лишавани по съдебен ред от правото да упражнява учителска професия; да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата. Да не им е налагано дисциплинарно наказание „уволнение“ по чл. 188, т. 3 от КТ и трудовото им правоотношение да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ или на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса, освен, ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред.
 5. Да притежават необходимите компетентности: стратегическа компетентност, лидерска компетентност, управленска компетентност, ориентация към резултати, компетентност за преговори и убеждаване, работа в екип, фокус към клиента (вътрешен/външен) като съвкупност от знания, административни, организационни , комуникативни умения и отговорности; мотивация и умения за справяне с конфликти.
 6. Да не са в конфликт на интереси.
 7. Да познават законовите и подзаконовите нормативни документи в системата на образованието, административно-управленските, трудово-правните и финансовите дейности. Да познават европейските принципи и политики за повишаване качеството на образованието.
 8. Начин на провеждане на конкурса

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе на три етапа от Комисия, назначена със Заповед на Кмета на Община Панагюрище:
Първи етап: Допускане по документи.
Втори етап: Писмена разработка от допуснатите кандидати по управленска тематика, свързана с развитието на детската градина за период от 2 години.
Трети етап: Провеждане на интервю.
Кандидатите ще бъдат оценявани по следните направления:

 1. Вижданията на кандидата за развитието на детската градина. Умение за планиране.
 2. Познаване и правилно прилагане на законодателството в системата на  образованието, административното управление, трудово-правните и финансови дейности.
 3. Предлагане на  инициативи, търсене  и прилагане на  ефективни начини за постигане на по-високи резултати и качество на работата.
 4. Познаване на интересите и очакванията на вътрешните и външните потребители на услугите (дейностите), които се предоставят. Прилагане подходи, които допринасят за по-пълно и по-качествено удовлетворяване на потребностите на клиентите;
 5. Формулиране на ясни цели, ясно и убедително представяне на добре структурирани и аргументирани тези, съобразени с наличните ресурси и изисквания за качество.
 6. Познаване на националните и европейските политики за повишаване качеството на образованието.
 7. Яснота и обоснованост на изложените виждания и тези, в съответствие с целите на конкретно поставената тематика;
 8. Познаване на приложимата нормативна уредба;
 9. Документи за участие в конкурсната процедура

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
-Заявление за участие в конкурса /свободен текст/;
-Документ за самоличност / копие/;
-Професионална биография /CV/;
-Копия от документи за: завършена степен и специалност на висшето образование, придобита професионално-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност/според изискванията на длъжността/;
-Копиe от трудова книжка и/или документ , удостоверяващ професионалния опит по специалността.
-Карта за предварителен медицински преглед във връзка с кандидатстването за длъжността „Директор“ на общинска детска градина.
-Свидетелство за съдимост / в срок на валидност/;
-Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване.

 1. Място и срок за подаване на документите за участие
 2. Срок за подаване на документи: До 30 календарни дни от датата на публикуване на обявата.
 3. Място за подаване на документи: В сградата на Общинска администрация – Панагюрище, пл.“20-ти април“ №13. Стая 314.

При подаване на копия от документите кандидатите следва да представят и оригиналите за съответствие. Подаването на документите за участие се извършва лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.
На кандидатите се представя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn