Обявиха конкурс за длъжността „Началник на отдел в община“ – отдел „Образование, култура, младежки дейности, спорт, туризъм“ в общинска администрация Панагюрище

Община Панагюрище обяви конкурс за длъжността „Началник на отдел в община“ – отдел „Образование, култура, младежки дейности, спорт, туризъм“.

1.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1.1. Кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител;

1.2. Образование – висше, минимална образователнo – квалификационна степен – бакалавър;

1.3. Да притежават професионален опит – 4 години или да имат придобит минимален ранг III младши;

1.4. Изисквания и компетентности: управленска компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност.

2.Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

2.1. Познаване на нормативните актове в областта на образованието, културата, туризма, спорта, младежките дейности;

2.2.Компютърни умения – Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Internet.

Конкурсът за заемане на длъжността ще проведе чрез:

–  тест и практически изпит по компютърни умения

–  интервю

Заемащият длъжността организира, координира и провежда дейностите  по прилагане на законовите уредби, свързани с образованието, културата,  туризма, спорта и младежките дейности. Провежда общинската политика на територията на общината в сферите на дейност за които отговаря. Работи за успешното реализиране и изпълнение на приетите стратегии, програми, проекти и др. на община Панагюрище. Осъществява ръководство и контрол върху работата на отдел „Образование, култура, младежки дейности, спорт, туризъм” и отчита дейността му.

Документите за участие в конкурса се представят в 10-дневен срок (до 10.02.2017 год.) от публикуването на обявата в Регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията, специализиран сайт за търсене на работа, интернет страницата на общината и в местен ежедневник, от 08.30 ч. до 17:30 часа на адрес: Общинска администрация на Община Панагюрище, гр.Панагюрище, пл.“20-ти април“ №13, ет.3, стая 314, гл. експерт „Човешки ресурси” в Общинска администрация – Панагюрище.

Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл.17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от интернет страницата на община Панагюрище на адрес: www.panagyurishte.org.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn