Обявиха пожароопасния сезон в областта

Със заповед на областния управител на Пазарджик Златко Митрев е определен за пожароопасен сезон в горските територии в област Пазарджик периода от 10.04.2017г. до 31.10.2017г.  Заповедта е издадена на основание Закона за горите, по предложение на Директора на регионална дирекция по горите Пазарджик и във връзка с опасността от възникване на горски пожари и запалвания в земеделски земи и горски територии.

Разпорежда се  на Директорите на държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства, учебно-опитни горски стопанства и общините собственици на гори съгласувано с Районните служби по пожарна безопасност и защита на населението да обозначат трайно на терена и информират населението за определените от тях участъци в горите с повишена пожарна опасност (I-ви Клас), както и да засилят дейността по раздаване на противопожарни декларации на население, туристи, берачи на гъби и билки, собствениците на гори и земи около и в държавни горски територии, пастири и други лица, пребиваващи или извършващи дейности в горски територии.

Забранява се паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м от границите на горските територии.

Сдруженията на ловците, на риболовците и на туристите в България чрез своите органи да инструктират членовете си за правилата за пожарна безопасност в горските територии и да попълват противопожарни декларации преди всеки излет.

Кметовете на общини, райони, кметства и кметските наместници да организират за сметка на общинския бюджет доброволни формирования за гасене на горски пожари по реда на Закона за защита при бедствия.

Директорите на държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства и учебно-опитните горски стопанства да организират специализирани групи от служители и работници за действия при гасене на горски пожари;

За опазване на горите от пожари да се организират денонощни дежурства по определен график в държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства, учебно-опитни горски стопанства, общините и юридическите лица собственици на гори, които имат изготвени годишни оперативни планове;

Лице, забелязало пожар в горските територии, е длъжно незабавно да предприеме действия за уведомяване на центровете за приемане на спешни повиквания към единния европейски номер 112.

Заповедта е публикувана на интернет страницата на Областна администрация Пазарджик. Контрол по изпълнението й е възложен на директорите на РДГ – Пазарджик и РД „ПБЗН”-Пазарджик.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn