Обявиха процедура за подбор на двама външни членове на Одитен комитет в Община Панагюрище

Община Панагюрище обяви процедура за подбор на двама външни членове за допълване състава на Одитния комитет. Одитният комитет има за цел да подпомага ръководството на организацията по отношение на финансовото отчитане и вътрешния контрол и да спомага за осигуряването на независимост на вътрешния одит в организацията. Съгласува статута и числеността на звеното за вътрешен одит, стратегическите и годишни планове за дейността по вътрешен одит, разглежда и приема с решение годишния доклад за дейността по вътрешен одит, запознава се при необходимост и дава становища по одитните доклади за извършени одитни ангажименти и по всички значими въпроси, свързани с вътрешния одит в съответната организация, дава становища, включително по годишния доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол и др. Ролята, правомощията и възнагражденията на членовете на одитния комитет са в съответствие със Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

Изисквания към кандидатите, предвидени в чл.18, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, са: да имат придобита образователно-квалификационна степен „магистър“; да имат най-малко 5 години стаж в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит; да не участват в повече от два одитни комитета.

Документи могат да се подават лично или чрез упълномощено лице до 23 август в Център за административно обслужване в сградата на  Община Панагюрище, гр. Панагюрище.

Пълният текст на обявлението може да откриете в сайта на Община Панагюрище.

Oborishte.bg

 

 

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn