Одобряват Общия устройствен план на община Панагюрище

Одобряване на Общ устройствен план /ОУП/ на Община Панагюрище е втора точка от дневния ред на предстоящото на 28 юни заседание на градския парламент. Изработването за първи път на Общ устройствен план за община Панагюрище стартира през 2013г. Общите устройствени планове са основа за цялостното устройство на териториите на общините, на части от тях или на отделни населени места с техните землища.

Целите и задачите на Общия устройствен план на община Панагюрище произтичат от предназначението на устройствените планове за формиране на хармонична и устойчива жизнена среда в населените места при отчитане на спецификата на конкретния обект и изискванията, предявени с Плановото задание.

Общият устройствен план на община Панагюрище съдържа решения за структура на територията за живеене, за производство, за рекреация, за природозащита, за природовъзстановяване, за комуникация и инфраструктура; строителните граници на населените места, в това число и терените за ново развитие при отчитане собствеността на гражданите, ограничителите и стимулаторите за териториално развитие; устройствени зони и границите им, територии с общо и конкретно предназначение; трасетата и съоръженията на техническата инфраструктура; защитените архитектурни, културни и други зони и обекти – недвижими културни ценности; обектите за обществено обслужване от система Образование, Култура, Здравеопазване, Спорт и други, които се изграждат със средствата на общината и държавата и са от особена важност за социалния статус на населените места; екологически мероприятия, параметри и изисквания за повишаване стандарта и качествата на околната среда и др.

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn