Окръжен съд- Пазарджик потвърди решението на ОИК за изборните резултати в Община Панагюрище

Oкръжният съд в Пазарджик потвърди Решение № 113-МИ от 28.10.2019 г., допълнено с Решение № 127-МИ от 31.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия Панагюрище за определяне на изборните резултати за избиране на общински съветници на Община Панагюрище на местните избори, проведени на 27.10.2019 г.

Припомняме че със свое Решение №796/18.11.2019 Административен съд – Пазарджик счете, че изборът на общински съветници в община Панагюрище е недействителен, понеже бил манипулиран, като конкретно това се е случило при преброяването на бюлетините в СИК №3, която се намираше в ОУ „Двайсти април“ – Панагюрище. Делото бе образувано по жалба на ДПС, в която са изложени твърдения за извършени нарушения от страна на СИК в изборния ден, довели до опорочаване на изборния процес.

Решението на пазарджишкия Административен съд бе обжалвано от Общинска избирателна комисия – Панагюрище пред Върховният административен съд, където на 9 декември бе образуванo  дело №14049/219.

ВАС върна делото в Окръжен съд – Пазарджик като даде задължителни указания, че следва да бъде извършен оглед на действителните гласове и назначаване на съдебно математическа експертиза за изясняване на фактите по правния спор. При спазване на законовите изисквания общинската администрация на Община Панагюрище осигури изборните книжа и материали  в проведеното съдебно заседание. При огледа се е установило,че са спазени  изискванията за опаковане на изборните книжа и материали.

Ето и пълният текст на решението на Окръжен съд – Пазарджик.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 200/8.4.2020Г.

гр. Пазарджик

Административен съд Пазарджик, VІ състав, в открито заседание на пети март, две хиляди и двадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА ЮРУКОВА

с участието на секретаря Тодорка Стойнова, като разгледа докладваното от съдията Юрукова административно дело № 212, по описа на съда за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 459 и сл. от Изборния кодекс /ИК/. Образувано по жалбата на П.Г.Р., упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи“ с ЕИК 000707470, против Решение № 113-МИ от 28.10.2019 г., допълнено с  Решение № 127-МИ от 31.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия Панагюрище за определяне на изборните резултати за избиране на общински съветници на Община Панагюрище на местните избори, проведени на 27.10.2019 г. Производството по делото е приключило с Решение № 796/18.11.2019 г., постановено по адм. д. № 1264/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик. С Решение № 2117/11.02.2020 г. по адм. д. № 14049/2019г. Върховен административен съд на Република България, Четвърто отделение, е отменил Решение № 796/18.11.2019 г. и е върнал делото със задължителни указания за ново разглеждане от друг състав на Административен съд Пазарджик.

ПП „Движение за права и свободи“ оспорва законосъобразността на Решението на ОИК Панагюрище, като го счита за незаконосъобразно и неправилно. Твърди, че са извършени нарушения от страна на СИК в секция № 132000003, където от дадени за ДПС общо 31 гласа, 16 са обявени за недействителни. Оспорва се истинността на съдржанието на официален документ – протокол на СИК в Избирателна секция № 132000003 на основание чл. 193 от ГПК и се ангажират доказателства в тази насока, съобразно заявеното от страна на ответника, че ще се ползва от документа, както и съобразно указанията на ВАС.  Поддържа се становище за извършени съществени процесуални нарушения на Изборния кодекс. Представят се аргументи в писмена защита. Иска се от  съда да обяви за недействителен избора за общински съветници и да отмени обжалваното решение като незаконосъобразно.

Ответната страна – Общинска избирателна комисия – Панагюрище, чрез процесуалния си представител – председател на ОИК-Панагюрище, оспорва жалбата изцяло. Ответникът поддържа възраженията си от предходното разглеждане на делото. Иска отхвърляне на жалбата и потвърждаване на решението.

Заинтересованите страни – ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, ПП „ЕВРОРОМА“, ПП „ГЕРБ“, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ (БЗНС) – редовно призовани, не изпращат представител и не ангажират становище по жалбата.

Заинтересованите страни – Г.Н.М., Г.В.Г., Д.Д.Р., Р.Х.К., Т.Д.Н., Х.И.К., Х.Л.Ш., Х.Н.Д. и Ц.Ц.Б., се представляват от адвокат Ч., който оспорва жалбата и поддържа становището от предходната инстанция и пред ВАС.

Заинтересованите страни И.И.Р. и П.Г.М. – редовно призовани, се явяват и оспорват жалбата с искане да бъде отхвърлена.

Заинтересованите страни – И.Ф.Л., И.Д.Д., П.А.П., П.Г.Ф., П.Н.Б., П.Д.Т., С.Д.П., С.Д.В., С.Д.П., С.Я.Х., редовно призовани, не се явяват, не ангажират становище.

Заинтересованата страна – Ц.И.Ч., оспорва жалбата и моли решението на ОИК да остане в сила.

Съдът след преценка на събраните по делото доказателства и при съблюдаване на правилата, определени с Изборния кодекс, прие следното:

Жалбата е подадена в законоустановения срок, от лице, имащо правен интерес, съобразно регламентираното в чл. 459 от ИК, срещу акт, подлежащ на обжалване, поради което е допустима.

С оспореното в настоящото съдебно производство решение № 113-МИ от 28.10.2019 г. на ОИК Панагюрище, допълнено с  Решение № 127-МИ от 31.10.2019 г., Общинска избирателна комисия Панагюрище определя изборните резултати за избиране на общински съветници на Община Панагюрище на местните избори, проведени на 27.10.2019 г. Броят на мандатите за общинските съветници е 21, общинската избирателна квота е 363 гласа и няма избрани независими кандидати. С решението мандатите са разпределени, както следва между ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ – 2, ПП „ЕВРОРОМА“ – 2, ПП „ГЕРБ“ – 9, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ – 5 и МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ (БЗНС) – 3. Обявени са и имената на избраните общински съветници – конституирани по делото като заинтересовани страни и посочени по-горе.

С решение № 126-МИ от 31.10.2019г. на ОИК Панагюрище е отменен избора на Г.Н.М. за общински съветник от ПП ГЕРБ и се обявява за избран общински съветник от ПП ГЕРБ Ц.И.Ч., която също е конституирана при повторно разглеждане на делото като заинтересована страна.

С протокол на ОИК Панагюрище от 28.10.2019г. за избиране на общински съветници се установява брой на избирателите – 21 470; брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък – 9 904; брой на намерените в избирателните урни бюлетини – 9 904; брой на недействителните бюлетини – 1902; брой на действителните бюлетини – 8002, от които – 7615 подадени за кандидатски листи на партии и коалиции, както и 387 „Не подкрепям никого“. Отразено е и разпределението на действителните и недействителните гласове по  кандидатски листи.

         Жалбоподателят ПП ДПС е оспорил истинността на протокол № 132000003 на СИК в Избирателна секция № 132000003 на основание чл. 193 от ГПК, а именно обективираните в него данни, сочещи резултатите в гласуването в тази изборна секция. В протокола е посочен съставът на СИК – председател, зам. председател и шестима членове, присъствието на трима застъпници при отварянето на избирателната кутия. Началният час на гласуването 7,05 ч. и завършването в 20,00 ч. на 27.10.2019 г. При отваряне на избирателната кутия е посочено, че са намерени 401 бюлетини, от тях 72 недействителни, 329 действителни, от които за партии и кандидатски листи – 321, „Не подкрепям никого“ – 8 и 4 броя недействителни, неразпределени по партии и кандидатски листи. Отразено е и разпределението на действителните и недействителните гласове по  кандидатски листи. За жалбоподателя – ПП „Движение за права и свободи“ са отразени 15 действителни и 16 недействителни гласа. Отразени в протокола са преференциите по партии и кандидатски листи. Отразена е нормална обстановка. Отбелязани са три поправки, видни в протокола, всяка една удостоверена с по три подписа. Поправките касаят неизползваните бюлетини – с една по – малко; отразените на две места преференции за ПП МВРО-БНД; и текста за посочване брой поправки – вместо „няма“ се отбелязва, че има. Посочено е, че подписите в протокола са поставени в 11,50 ч. на 27.10.2019 г. Протоколът е подписан от всички членове на СИК. Към протокола няма приложени жалби, възражения, заявления, особени мнения и решения към тях.

По делото е приет и протокол от СИК в избирателна секция № 132000003, получен от представител на ПП „Движение за права и свободи“ по реда на чл.422 от ИК, от който е видно, че липсват поправки в него.

По делото са събрани гласни доказателства – разпитани са като свидетели Александър Г. Янков – кандидат за общински съветник от ПП „Движение за права и свободи“ и Нели Стефанова Капитанска – секретар на СИК в избирателна секция № 132000003. Според последната в края на изборния ден в СИК са преброили 31 валидни гласа към партията ДПС, като тя лично присъствала и възприела, че са валидни. След това тя била изпратена или от председателя или от зам.-председателя да печата някакви документи. Тогава се свързала по телефона със свидетеля Янков, за да му съобщи броя на гласовете, а именно – 31. Не участвала пряко в писането на протокола,  но като се върнала го подписала, без да го чете. Заявява, че никой не я е притискал да го подпише, но в бързането си и в некомпетентността си се подписала, без да е видяла, че в протокола са отразени 16 гласа невалидни за ДПС. Разбрала за тях, едва след като предала протокола по реда на чл.422 от ИК на П.Р.. Не е възразила срещу тези 16 отбелязани недействителни бюлетини.

С оглед направеното оспорване на протокола на СИК в избирателна секция № 132000003 от жалбоподателя, съдът е открил производство  по реда на чл.193, ал.1 от ГПК и на основание чл.204 от ГПК извърши оглед на недействителните бюлетини. При отваряне на пакета с недействителните бюлетини, се установява, че са положени печат и подписи на членовете на СИК – 8 броя. В пакета се установяват 88 броя недействителни бюлетини. При оглед на бюлетините съдът е установил, че няма нито една бюлетина с подаден недействителен глас за ПП ДПС, тъй като липсва въобще отбелязване с какъвто и да е знак на мястото на № 55 върху тях.

Върховен административен съд е дал задължителни указания, че следва да бъде извършен оглед на действителните гласове и назначаване на съдебно математическа експертиза за изясняване на фактите по правния спор.

При спазване на законовите изисквания общинската администрация на Община Панагюрище осигури изборните книжа и материали  в проведеното съдебно заседание.

При огледа се установи,че са спазени  изискванията за опаковане на изборните книжа и материали.

В правомощието на съда е да установи дали произведеният избор е законосъобразен. Съдът установява съществуват ли нарушения, които да опорочават волята на избирателя, които водят до промяна на вота на избирателя или при които процедурата е опорочена така, че да е невъзможно да бъде определен резултатът от избора.

С оглед на горното и в изпълнение на указанията на Върховен административен съд, настоящият съдебен състав установи следното в проведеното производство по оспорване по реда на чл. 193 от ГПК:

При оглед на действителните бюлетини, които СИК е опаковала, отделила и обозначила като такива, се установи следното:

За ПП ДПС има 15 действителни бюлетини, по които страните нямат спор, че отразяват действителни гласове за ПП ДПС.

За ПП ГЕРБ има 138 действителни бюлетини. За 136 от тях няма спор между страните. Бюлетина, разгледана под № 65, е по образец, гласувано със син химикал със знак Х за листа № 43, без преференции, като на гърба има един син печат. Бюлетина, разгледана под № 129, е гласувано със знак Х за листа № 43, на гърба има два сини печата, които са извън полето.

За БСП има 39 действителни бюлетини/в един плик/, по чиято действителност няма спор между страните, и още 29 /сложени в друг пакет, но също обозначени действителни за БСП/, сред които в огледаните под № 20 и 21 има положени на всяка по два сини печата, извън полето за печати, като има знак Х със син химикал, за номер 56, без посочване на преференция.

За Местна коалиция БЗНС-СДС има 38 броя действителни бюлетини, като само за огледана бюлетина под № 38 се установява два сини печата, извън полето, като е гласувано със знак V със син химикал за № 69.

За ПП „Евророма“ има 11 броя действителни бюлетини, като бюлетина, огледана под № 5, се установява, че е сложен знак Х в полето „Не подкрепям никого“ със син химикал, и два сини печата на гърба.

В действителните бюлетини на ПП „Воля“, се огледаха 11 броя действителни бюлетини, за които страните нямат спор.

Бюлетините, с които е гласувано „Не подкрепям никого“ са 7 броя, за които няма спор.

Съдът извърши оглед на представяни на избирателните списъци, от който установи, че в спорната секция има 959 броя избиратели. 399 са вписаните имена, ЕГН и положени подписи в избирателния списък.

Извършен е повторен оглед от настоящия съдебен състав на недействителните бюлетини, при който се установява, че спорните от тях между страните бюлетини са следните:

1.Бюлетина по образец, гласувано със знак V със син химикал след името на ПП ГЕРБ, като не е в квадратчето с № 43, не се засяга друга партия, без преференция, на гърба на която има два сини печата на СИК.

2.Бюлетина по образец, гласувано със знак V със син химикал след името на ПП ГЕРБ, като не е в квадратчето с № 43, не се засяга друга партия, без преференция, на гърба на която има два сини печата на СИК.

3.Бюлетина по образец, гласувано със знак Х със син химикал в квадратчето с № 34,  преференция 108 като знакът Х е извън кръгчето, но не се засяга друго, на гърба има два печата на СИК.

4.Бюлетина по образец, гласувано за листа с № 43 със знак Х със син химикал, без да се засягат други полета,  преференция 101 като знакът Х е извън кръгчето, но не се засяга друго, на гърба има два печата на СИК.

5.Бюлетина по образец, гласувано със знак Х със син химикал в квадратчето с № 43, без да се засягат други полета, преференция 101 ,103 и 108, на гърба има два печата на СИК.

6.Бюлетина по образец, гласувано със знак V със син химикал след името на партията, като не е в квадратчето с № 34, не се засяга друга партия, без преференция, на гърба на която има два сини печата на СИК.

7.Бюлетина по образец, гласувано със знак V със син химикал след името на партията, като не е в квадратчето с № 56, не се засяга друга партия, без преференция, на гърба на която има два сини печата на СИК.

8.Бюлетина по образец, гласувано със знак Х със син химикал след името на партията, като не е в квадратчето с № 56, не се засяга друга партия, без преференция, на гърба на която има два сини печата на СИК.

9.Бюлетина по образец, гласувано със знак Х/удебелен/ със син химикал в квадратчето с № 43, без да се засягат други полета, преференция 116, като знакът Х не засяга друго  квадратче, на гърба има два печата на СИК.

10.Бюлетина по образец, гласувано със знак Х със син химикал в полето след името на партията с № 43, без преференция 116, на гърба има два печата на СИК.

11.Бюлетина по образец, гласувано със знак Х със син химикал в квадратчето с № 43, без да се засягат други полета, преференция 106 ,107, 108, 109 и 110, на гърба има два печата на СИК.

На описаните бюлетини бе направено копие и са приложени по делото на стр. 42-52.

От така извършения оглед на действителни и недействителни бюлетини съдът прави следните изводи:

За ПП ДПС са установени 15 действителни бюлетини, като същите са посочени и в оспорения секционен протокол;

За ПП ГЕРБ са установени 137 действителни бюлетини, като една от посочените действителни е недействителна, тъй като липсва втори печат на гърба на бюлетината съгласно чл. 437, ал. 2, т. 3 от ИК.

За БСП за България са установени 68 действителни бюлетини, колкото действителни бюлетини са посочени и в оспорени секционен протокол.

За ПП ВМРО-БНД се установяват 24 броя действителни бюлетини, колкото са посочени в оспорения протокол на СИК.

За МК БЗНС-СДС се установяват 38 броя действителни гласове, колкото са посочени в протокола на СИК.

ПП Воля има 11 действителни гласа, както е отразено в протокола на СИК.

За ПП“Евророма“ се установяват 10 действителни гласа, както е отразено в секционния протокол.

8 броя бюлетини са с отбелязване „Не подкрепям никого“.

От извършения оглед на недействителни бюлетини, се установяват от съда пет броя бюлетини, които съдът счита, че отговарят на изискванията на чл. 437 от ИК за действителни гласове. Това са бюлетините на страница 44, 45, 46, 50 и 52 от делото. Съответно като номер от извършения оглед на недействителни бюлетини са под номер 53, 55, 58, 87 и 88 от протокол от съдебно заседание от 18.02.2020г. Тези бюлетини съдържат по два печата на гърба на бюлетината съобразно чл. 437, ал. 2, т. 3 от ИК.

Съобразно чл. 437, ал. 2, т. 4 от ИК в така посочените бюлетини от стр. 45 и 50 от делото в съответното квадратчетата за гласуване за партия, коалиция или независим кандидат има поставен знак „Х“ с химикал, пишещ със син цвят, който изразява по еднозначен начин вота на избирателя; Удебеленото изписване на знака Х на една от бюлетините не води до недействителност, защото е спазено изписването с посочения от закона знак. Тези две бюлетини са действителни гласове на ПП ГЕРБ.

Бюлетината на стр. 44 от делото е съгласно всички изисквания за действителност на чл. 437, ал. 2 от ИК, като отразената преференция със знак Х е съгласно чл. 437, ал. 4 от ИК и не засяга друго кръгче. Тя е действителен глас за ПП ВМРО –БНД.

Бюлетините на стр. 46 и 52 от делото отговарят на изискванията на чл. 437, ал. 2 от ИК и са действителни гласове за ПП ГЕРБ. Отразените в тях преференции са повече от една по аргумент на чл. 437, ал. 2, т. 5 от ИК.

Бюлетините, в които знакът Х или V, отразяващ волята на гласуващия, е поставен след името на партията, като не е в квадратчето с номера на ПП или коалиция, според съда са недейтвителни. Изискването на чл. 437, ал. 2, т. 4 от ИК е знакът да е поставен в едно от квадратчетата за гласуване за партия, коалиция или независим кандидат. Поставянето на знак в полето на партията или коалицията, след името на партията, не спазва изискването на кодекса да е в квадратчето, поради което тези бюлетини съдът приема за недействителни. От спорните – това са на стр. 42, 43, 47, 48, 49, 51 от делото.

Спазвайки указанията на ВАС, съдът допусна искането на жалбоподателя за назначаване на съдебно – математическа експертиза. Съдът допълни същата, като допусна два варианта при изчисленията.

Вариант І – Към тези действителни гласове да се прибавят недействителни гласове (стр. 42 до стр. 52 от делото) – 11 броя бюлетини, ако се приемат за действителни, като от действителните да се изключи бюлетината с един печат (стр. 36 от делото за ПП ГЕРБ), каква ще е общинската избирателна квота и какво ще е разпределението по мандати съгласно приложение № 5 от ИК.

Да се отчетат и преференциите от прибавените бюлетини (ако е посочена една преференция) дали оказват влияние на изборния резултат и съответно поименния състав на общинския съвет.

Вариант ІІ – Към тези действителни гласове да се прибавят намерените от недействителни гласове (стр. 44, 45, 46, 50 и 52 от делото) 5 броя бюлетини, ако се приемат за действителни, като от огледаните действителни да се изключи бюлетината с един печат (стр. 36 от делото за ПП ГЕРБ), каква ще е общинската избирателна квота и какво ще е разпределението по мандати съгласно приложение № 5 от ИК.

Да се отчетат и преференциите от прибавените бюлетини (ако е посочена една преференция) дали оказват влияние на изборния резултат и съответно поименния състав на общинския съвет.

При изчислението вещото лице да използва обстоятелството, че общият брой на огледаните и намерените бюлетини е 400 броя.

Вещото лице В.А.М. подобно и задълбочено в констативно съобразителната част и обобщила данните от протокола, допълнени с установените от огледа, както и зададените варианти, като е представила своите изчисления.

При вариант І –посочен от жалбоподателя в нарочната молба, където са присъединени гласовете от 11 недействителни бюлетини, които са спорни между страните и ако всичките се приемат за действителни, вещото лице е посочило, че при съобразяване на данните в протокола на ОИК Панагюрище за брой гласове и данните, получени в следствие на огледа на действителните и недействителните бюлетини в СИК № 132000003, общинската избирателна квота е 363. При съобразяване на общинската избирателна квота, определена по реда на т. 1 и при прилагане на формулата, съгласно Приложение № 5 от Изборния кодекс, мандатите между политическите партии и коалиции в общинския съвет са съответно: ППВМРО – 2 мандата, ПП ЕВРОРОМА – 2 мандата, ПП ГЕРБ – 9 мандата, БСП за България – 5 мандата и Местна коалиция СДС, БЗНС – 3 мандата. Поименният състав на общинските съветници се запазва. Ако към безспорно установените действителни гласове за избирателна секция №132000003 за избор на общински съвет Панагюрище се прибавят недействителните гласове (стр. 42 до стр. 52 от делото) общо 11 броя бюлетини, ако се приемат за действителни, като от действителните се изключи бюлетината с един печат (стр. 36 от делото за ПП ГЕРБ), общинската избирателна квота ще бъде 363 и разпределението на мандатите на общински съветници в Община Панагюрище не се променя.

Съдът счита, че следва да бъде приложен втория вариант – Вариант ІІ, който беше допълнен като задача от съда, където се прибавят към действителните гласове само бюлетините от стр. 44, 45, 46, 50 и 52 от делото, тъй като съдът счита, че те са действителни гласове и следва да бъдат отчетени като такива. Вещото лице е онагледило промяната в отразените в протокола на ОИК данни, като те са, че действителните гласове на партия с № 34, са от 480 от протокола на ОИК на 481 в този Втори вариант. Действителните гласове на партия с № 43 са от 3037 от протокола на ОИК на 3023 във Вариант 11. Партията жалбоподател няма промяна на гласовете – тоест за № 55 са 358 и в този вариант са 358. Изводите след представяне на всички изчисления, вещото лице М. обобщава, като посочва, че общинската избирателна квота ще бъде 362 и разпределението на мандатите на общински съветници в Община Панагюрище не се променя. Изчисленията показват, че няма да настъпят промени в поименния списък на Общински съвет Панагюрище. Съдът изцяло кредитира вариант ІІ на съдебно-математическата експертиза, като счита, че той е съобразен с фактите и обстоятелствата, установени по делото, като съдът е изложил съображенията си по-горе за установяване на действителни бюлетини, които следва да бъдат съобразени при определяне на резултатите от избора.

Събраните свидетелски показания не доказват опорочаване на изборния процес, тъй като обстоятелствата не се потвърждават от събраните писмени доказателства по делото. Не се установява да е извършено нарушение от заявените от жалбоподателят, опорочаващо изборния процес. Заявените в жалбата на ПП ДПС нарушения не се установяват от доказателствата по делото. Видно от прегледа на официалните документи секретарят на СИК е подписала протоколите без възражение, като няма данни да й е отказван достъп до бюлетините и участие в преброяването. Не се установява нарушение при отчитане на действителните и недействителните гласове за ПП ДПС. Няма обявени недействителни бюлетини, които да съдържат действителен глас. Не се установяват манипулации на вота при обявяване действителност и недействителност на бюлетините в процесната спорна секционна избирателна комисия. Искането за преброяване на недействителните гласове, така както е заявено в жалбата, е допуснато.

Спазвайки задължителните указания, дадени в решението на Върховния административен съд, съдът във връзка с откритото производство по оспорване на документ – протокол на СИК с фабр. № 13200003, е допуснал оглед на действителни и недействителните бюлетини.

Настоящият съдебен състав извърши оглед на всички действителни бюлетини, от които счете, че единствено бюлетината за ПП ГЕРБ, несъдържаща два печата на гърба, е недействителна по аргумент на чл. 437, ал. 3, т. 3 от ИК. Бюлетините, които съдържат два печата на гърба, но същите не са положени на обозначеното място за печат, не водят до недействителност. Кодексът в чл. 437, ал. 2, т. 3 изисква два печата на съответната СИК, което е спазено и бюлетините следва да бъдат отчетени като действителни гласове. По отношение на спорните 11 недействителни според ОИК Панагюрище бюлетини, съдът изложи своите мотиви и в краен извод посочи, че 5 от тях се считат за действителни, като същото бе съобразено и при  вариантите на съдебно – математическата експертиза.

При извършения оглед на недействителните бюлетини от СИК № 132000003 съдът установи, че няма бюлетини, които да обективират действителен глас за жалбоподателя ПП ДПС. Сред действителните бюлетини не се установи да има бюлетина, която да не обективират вот за партия с № 55. Няма неправилно отчетени бюлетини по смисъла на чл. 437, ал. 2 от ИК за жалбоподателя. Неправилно отчетени са една действителен бюлетина за ПП ГЕРБ, четири недействителни бюлетини за ПП ГЕРБ и една недействителна бюлетина за ПП ВМРО-БНД.

Допуснатото повторно преброяване на бюлетините, чрез извършен оглед по реда на чл. 204 от ГПК, не води до промяна на отразения изборен резултат за оспорващата страна и за заинтересованите страни в производството.

Не се опроверга съдържанието на оспорените официални документи – Протокол на СИК с фабр. № 132000003, от което не се променя и съдържанието на  Протокол на ОИК от 28.10.2019г., където са отразени резултатите от избор на общински съветници в Община Панагюрище.

Протокол № 132000003 на СИК Панагюрище, подписан от председателя, заместник председателя, секретар и шест члена на СИК, е официален документ и удостоверява в своето съдържание настъпилите факти и обективира отчетените резултати от преброяване на бюлетините. Резултатите: действителните и недействителните гласове, подадени за жалбоподателя – ПП ДПС, остават такива като брой; няма изразено несъгласие от страна на никой от членовете на СИК, секретаря, председател и зам.-председател. Същите длъжностни лица не са упражнили правото си да оспорят съдържанието на написаното в него, или да изразят особено мнение. Разпределението на гласовете по листи и кандидати остава непроменено. В резултат на установените след огледа: общо шест бюлетини – 1 за ПП ГЕРБ следва да се счете за недействителна, 4 бюлетини за ПП ГЕРБ следва да се отчетат за действителни, 1 бюлетина за ПП ВМРО – БНД е действителна.

Няма съмнение, че протокол на СИК с фабр. № 132000003 е съставен при нормална обстановка. При съставянето му са извършени поправки, за които са поставени съответните подписи, съгласно законовите изисквания. Няма отбелязани особени мнения, които да са неразделна част от протокола.

В хода на съдебното производство не се установиха твърдените нарушения на изборния процес, които да се повлияят на резултата и той да е различен от постановения с оспореното решение. Решение № 113-МИ от 28.10.2019 г., допълнено с  Решение № 127-МИ от 31.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия Панагюрище за определяне на изборните резултати за избиране на общински съветници на Община Панагюрище на местните избори, проведени на 27.10.2019 г., е правилно и законосъобразно. Съдът счита, че не са допуснати нарушения, които да повлияят на съдържанието на оспорения акт. Той е постановен и основан на резултатите от изборите, такива, каквито са установени от Секционната избирателна комисия, отразени в протокол № 132000003 и в протокола на Общинската избирателна комисия-Панагюрище.

В резултата на извършената проверка на оспорения по чл. 193 от ГПК протокол № 132000003 на СИК, Съдът признава, че оспорването не е доказано.

По изложените съображения съдът приема, че не са налице основания за обявяване на изборните резултати за избиране на общински съветници на Община Панагюрище на местните избори, проведени на 27.10.2019 г., за недействителен. Жалбата е неоснователна, твърденията в нея останаха недоказани и следва да бъдат отхвърлени.

Воден от горното и на основание чл. 459, ал. 10 от Изборния кодекс, съдът

Р Е Ш И

ПОТВЪРЖДАВА Решение № 113-МИ от 28.10.2019 г., допълнено с  Решение № 127-МИ от 31.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия Панагюрище за определяне на изборните резултати за избиране на общински съветници на Община Панагюрище на местните избори, проведени на 27.10.2019 г.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn