Определени са минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт за предучилищното и училищното образование и във висшите училища

Правителството прие постановление за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование и във висшите училища.

С приемането на Постановлението минималните диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно- туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование и във висшите училища се определят, както следва: за децата в държавните, общинските и частните детски градини и в подготвителните групи в училищата – 2 лв. на дете за бюджетна година; за учениците в държавните, общинските и частните училища в дневна, комбинирана форма на обучение и обучение чрез работа – 3 лв. на ученик за бюджетна година; за студентите редовна форма на обучение във висшите училища – 3 лв. на студент за бюджетна година; за курсантите от висшите военни училища и Академията на МВР – 3 лв. на курсант за бюджетна година.

Постановлението се приема на основание чл. 132, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта, обн. ДВ, бр. 86 от 2018 г. и е изготвено в съответствие с изпълнение на целите, предвидени в Програмата на Правителството на Република България за периода 2017-2021 г., насочени към насърчаване на децата от детските градини и учащите към двигателна активност, системно практикуване на спорт и спортна изява като средство за здравословен начин на живот, физическо и духовно развитие.

С приемане на Постановлението ще се постигне обезпечаване на дейностите, свързани с насърчаване на децата и младите хора към системни занимания със спорт. Ще се осигури участието на децата, учениците и студентите в спортни прояви – училищни и студентски турнири, състезания, спортни празници и мероприятия. В резултат ще се създадат по-добри условия за провеждане на занимания със спорт в детските градини, училищата и висшите училища, което ще насърчи децата, учениците и младите хора към системни занимания със спорт, участие в учебно-тренировъчна и/или спортно-състезателна дейност. С Постановлението се уреждат обхватът, редът за кандидатстване и предоставяне на средствата, както и тяхната отчетност.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn