Определен е съставът на Националния съвет за насърчаване на заетостта

Министерският съвет определи държавните институции, които участват в Националния съвет за насърчаване на заетостта.Министерството на труда и социалната политика ще има двама представители, а с по един представител ще участват министерствата на образованието и науката, на икономиката и на регионалното развитие и благоустройството, Националната агенция за професионално образование и обучение, Агенцията по заетостта, Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“.Включват се и двама нови участници, представляващи съответно Агенцията за социално подпомагане и Агенцията за хората с увреждания. Двете ведомства ще участват в Съвета с оглед на техните функции и задачи за социално включване на социално слаби и осигуряване на условия за заетост на хората с увреждания.Националният съвет за насърчаване на заетостта е създаден на трипартиен принцип, с равен брой участници от страна на държавата и на социалните партньори. Основните функции на този Съвет са да обсъжда и да дава становища по разработването и провеждането на политиката по заетостта. Съветът дава становища по проекти на нормативни актове, свързани с пазара на труда, обсъжда споразумения на Министерството на труда и социалната политика с други министерства, държавни институции и неправителствени организации за общи действия по въпросите на заетостта и обсъжда списък на професиите, по които се провежда професионално обучение на безработни без осигурено работно място.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn