Определиха със заповед местата за поставяне на агитационни материали

З А П О В Е Д

687

гр. Панагюрище, 25. 09. 2015 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.183, ал.3 от Изборния кодекс

О П Р Е Д Е Л Я М :

общинските табла

  • на ул. “Райна Княгиня”№ 1А – пред сградата на фирма „Бултекс” ООД

  • на Спирка 1 ( срещу павилион „Одеса” ), в кв. Долна махала

  • до спирката в жилищния комплекс на „Асарел-Медет”, на ул. „Петко Мачев”

  • до спирката на Стария ДАП, на ул. „Ген. Дандевил”

  • на гърба на Театър дом паметник, на ул. „Шести септември”

  • до спирката в ЖК ”Оптикоелектрон”, на бул. „Пятигорск”

  • на ул. „Княз Борис І”( в ромската махала )

като места за поставяне на агитационни материали във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и кметове национален референдум на 25 октомври 2015 г.,

З А Б Р А Н Я В А М :

  • поставянето на агитационни материали на сгради общинска собственост, независимо от съгласието на наемателите;

  • поставянето на агитационни материали на автобусни спирки, електрически табла и стълбове;

  • повреждането и премахването на поставените агитационни материали на и от определените за целта места до приключване на избора.

Кметовете на кметства да определят със своя заповед местата за поставяне на агитационни материали на територията на населените места.

Нарушителите на настоящата заповед да се санкционират за всяко едно нарушение поотделно по реда на ЗАНН и по Наредба № 1 на Общинския съвет.

Препис от настоящата заповед да се връчи за сведение и изпълнение на кметовете на кметства и на Районно управление на полицията, а на Общинска избирателна комисия -Панагюрище за сведение.

Със заповедта да бъдат запознати жителите на община Панагюрище чрез средствата за масово осведомяване.

Контрола по изпълнението възлагам на секретаря на Общината.

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

инж. Георги Павлов

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn